Dohody

Zákonník práce umožňuje okrem pracovných zmlúv aj zamestnávanie formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. A to:

  • dohoda o vykonaní práce (§ 226)

  • dohoda o brigádnickej práci študentov (§ 227 a 228)

  • dohoda o pracovnej činnosti (§228a)

V roku 2015 je odmena najmenej 2,184 €/ hod.

Osoba pracujúca na dohodu má rovnaké práva ako zamestnanec v pracovnom pomere. Môže si uplatniť u zamestnávateľa nezdaniteľnú časť na daňovníka pri výpočte preddavkov na daň na základe podpísaného vyhlásenia. Taktiež má nárok na daňový bonus na deti, ak by si ho neuplatnila u iného zamestnávateľa. Zamestnávateľa môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane.

Dohoda o vykonaní práce

Môže sa uzatvoriť len na prácu vymedzenú výsledkom. Zamestnávateľ ju môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa uzatvára táto dohoda nepresahuje 350 hodín za kalendárny rok. Tento limit na kalendárny rok sa musí dodržať. Dohodu o vykonaní práce je možné uzatvoriť najviac na 12 mesiacov. Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná.

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Táto dohoda sa môže uzatvoriť len s fyzickou osobou, ktorá:

  • je žiakom strednej školy (aj v externej forme) alebo

  • je študentom vysokej školy v dennej forme štúdia

......a súčasne nedosiahla vek 26 rokov.

Podľa § 11 ods. 4 Zákonníka práce je zakázaná práca fyzickej osoby mladšej ako 15 rokov alebo práca fyzickej osoby staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky. Školský rok končí až 31.augusta. Práca nesmie prekračovať v priemere 20 hodín týždenne. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, maximálne na 12 mesiacov.

Dohoda o pracovnej činnosti

Pre túto dohodu platí, že musí o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce. Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať prácu maximálne 10 hodín týždenne. Uzatvára sa na dobu určitú, maximálne na 12 mesiacov.

DOHODY A ODVODY

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Od 1. januára 2013 sa na ňu vzťahuje povinné dôchodkové poistenie (starobné a invalidné poistenie, rezervný fond solidarity). V súlade s § 227a zákona o sociálnom poistení si môže však študent pri DoBPŠ uplatniť tzv. „odvodové zvýhodnenie“. Podpíše vyhlásenie v súlade s § 227a ods. 2 zákona, ktoré je zverejnené na stránke Sociálnej poisťovne. Odvodové zvýhodnenie si však môže uplatniť len u jedného zamestnávateľa.

Od 1. januára 2015 platí maximálna suma mesačného príjmu a maximálna suma priemerného mesačného príjmu na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity a to 200 € pre študentov stredných aj študentov vysokých škôl mladších aj starších ako 18 rokov veku. Čiže ak študent zarobí maximálne 200 eur mesačne, tak z dosiahnutého príjmu zaplatí odvody len zamestnávateľ na úrazové poistenie a na garančné poistenie. Ak študent presiahne sumu 200 eur, tak z celého dosiahnutého príjmu platí zamestnávateľ poistné na úrazové poistenie a na garančné poistenie a zo sumy nad 200 eur zaplatí zamestnávateľ starobné poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu. Študent pri presiahnutí príjmu 200 eur zaplatí starobné poistenie a invalidné poistenie.

Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti

Rozlišujeme dohody s pravidelným a nepravidelným príjmom. Ak sa dohoda dohodne tak, že skončí v tom istom mesiaci ako začala – ide o nepravidelný príjem. Pre dohody o vykonaní práce platí, že o pravidelný príjem pôjde ak je v dohode priamo dohodnuté vyplácanie odmeny alebo aspoň jej časti za každý kalendárny mesiac. Pre dohody o pracovnej činnosti uzavreté v inom kalendárnom mesiaci ako majú skončiť ide o formu pravidelného príjmu.

Pri dohodách o vykonaní práce a dohodách o pracovnej činnosti s pravidelným príjmom (ak nejde o starobných alebo invalidných dôchodcov) sa platí poistné rovnako ako pri pracovnom pomere. Je teda poistený rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere – má tak nárok na príslušné dávky z týchto poistení. Pri dohodách s nepravidelným príjmov sa neplatí poistné na nemocenské poistenie a na poistenie v nezamestnanosti. Nevýhodou dohody s nepravidelným príjmov je to, že nie je nárok na nemocenské dávky ani na dávku v nezamestnanosti.

Pri dohodách poberateľoch starobných alebo výsluhových dôchodkov v dôchodkovom veku sa platia odvody len na starobné poistenie, zamestnávateľ k tomu platí ešte garančné a úrazové poistenie a rezervný fond solidarity.

Pri dohodách poberateľoch invalidných dôchodkov a invalidných výsluhových dôchodkov (pri akomkoľvek znížení schopností vykonávať zárobkovú činnosť nad 40%) sa platia odvody len na starobné poistenie a invalidné poistenie, zamestnávateľ k tomu platí ešte garančné a úrazové poistenie a rezervný fond solidarity.

m+i

Kanceláriam+i účtovná a poradenská s.r.o.Adresa:

E-mail:
Telefón:
Jarmočná 1
064 01, Stará Ľubovňa
jaseckova@uctovnictvosl.sk
+421 944 274 247