Naše služby

Jednoduché účtovníctvo

Klientom, ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov ponúkame vedenie peňažného denník a knihy prijatých a vystavených faktúr. Taktiež spracovávame bankovú knihu na základe výpisov z účtov. Spracovanie účtovných dokladov a posúdenie ich správnosti a oprávnenosti z hľadiska daňového. Vypracujeme podklady a vyhotovíme daňové priznanie k DPH pre platcov DPH. Pri hmotnom a nehmotnom majetku vedieme odpisové karty. Vypracujeme ročnú účtovnú závierku, prípadne účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR. Zároveň našim klientom vypracujeme daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb spolu s požadovanými prílohami a následne ich odoslanie na Daňový úrad.


Podvojné účtovníctvo

Pre klientov, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytujeme vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy. Okrem toho ponúkame vedenie knihy prijatých a odoslaných faktúr, spracovanie bankových účtov. Tieto služby zahŕňajú kontrolu a zaúčtovanie účtovných dokladov a ich oprávnenosti z daňového hľadiska. Pre platcov DPH spracujeme daňové priznania k DPH a ich odoslanie na Daňový úrad. Vedieme zoznam hmotného a nehmotného majetku, ktorý zahŕňa jeho správne zaradenie do majetku a vytvorenie odpisového plánu. Podľa platnej metodiky Ministerstva financií SR vyhotovíme ročnú účtovnú závierku, prípadne účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky. Našim klientom vyhotovíme daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb obsahujúce všetky potrebné prílohy.

„Venujte sa svojmu podnikaniu, ostatné prenechajte na nás.“

Daňové priznania

Postaráme sa pre klientov o kompletné vypracovanie daňové priznania, ktorého súčasťou sú aj prílohy ako Výkaz o majetku a záväzkov a Výkaz o príjmov a výdavkoch pre osoby účtujúce v jednoduchom účtovníctve a pre osoby, ktoré vedú podvojné účtovníctvo vyhotovíme účtovnú závierku obsahujúcu Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky. Pre klientov, ktorý nepožiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov vyhotovíme daňové priznanie, ktoré sú si povinný podať. Takisto pre príjmy z prenájmu, z kapitálového majetku a pre iné príjmy vzniká povinnosť podať daňové priznanie, ktoré spracujeme a odošleme na finančnú správu. Pre osoby, ktoré poskytujú služby do zahraničia vypracujeme súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty. V prípade použitia automobilu na podnikanie vyhotovíme daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.


Mzdy a personalistika

Vedenie a spracovanie mzdovej agendy, ktorú ponúkame zahŕňa celý proces od nástupu zamestnanca až po jeho odchod. V súlade s platným Zákonníkom práce zariadime všetky pracovno-právne náležitosti a vypracujeme pracovnú zmluvu alebo dohodu. Pri vzniku pracovného pomeru poskytujeme vedenie zložky zamestnanca, či už pri práci na trvalý pracovný pomer alebo dohodu. Podanie správnej prihlášky a odhlášky zamestnanca do potrebných inštitúcií. Výpočet a zaúčtovanie miezd na základe poskytnutých podkladov, výpočet odvodovej povinnosti a dane zo závislej činnosti, daňového bonusu. V prípade vyplatenia mzdy v hotovosti poskytujeme potrebné doklady na vyplatenie miezd. Pripravujeme a spracujeme hlásenie o zrazených a odvedených preddavkov na daň zo závislej činnosti za zamestnancov, ktoré sa podáva ročne. Pre požiadavky od zamestnancov vydávame potrebné potvrdenia o výške ich príjmu na účely iných inštitúcií. Pri odchode zamestnanca vypracujeme náležité doklady, zabezpečíme jeho včasné a správne odhlásenie z príslušných poisťovní, vyhotovíme evidenčné listy dôchodkového poistenia, zápočty odpracovaných dôb a ostatné potrebné doklady pri skončení pracovného pomeru.

Poradenstvo a optimalizácia

Poskytujeme konzultácie s klientov o zmenách v zákonoch a ich prípadný dopad na ich vykonávanú činnosť. Z hľadiska daňových a účtovných zákonov poradíme pre bezproblémové vykonávanie ich činnosti. Jednotlivé doklady od klientov posudzujeme z účtovného aj z daňového hľadiska. V prípade požiadania vypracujeme internú smernicu na vedenie účtovníctva. Na základe dohody s klientom poskytujeme prípravné práce na zaúčtovanie dokladov ako vyhotovenie príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, ich zoradenie podľa dátumu, nalepenie a vytvorenie kópie pre ich archiváciu. Kompletné zoradenie faktúr, bankových výpisov, priradenie a kompletizáciu platieb uskutočnených platobnými kartami a zakladanie všetkých písomností.