Dôležité čísla platné na rok 2015

Spoločnosť M+I Účtovná a poradenská, s. r. o. vám prináša aktuálne informácie v tomto článku, aby ste aj vy mali prehľad o dôležitých číslach platných v roku 2015.

Životné minimum

Suma životného minima sa nemení a od 1.7.2015 do 30.6.2016 zostáva rovnaká, čiže 198,09 eur mesačne. Životné minimum pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu 138,19 eura a životné minimum dieťa je 90,42 eura.

Evidencia na úrade práce

Evidovaný uchádzač o zamestnanie môže zarobiť 148,57 eur, vzhľadom na to, že suma životného minima sa nemenila. Uchádzač o prácu je do 8 kalendárnych dní preukázať úradu práce potvrdenie o výške mzdy za uplynulý kalendárny mesiac, ak stanovenú hranicu nepresiahol. Ak túto hranicu presiahol, uchádzač o zamestnanie bude vyradení z evidencie.

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok predstavuje sumu 203,20 eura a oproti roku 2014 sa nemenil.

Prídavok na dieťa

Predstavuje sumu 23,52 eura a 11,04 eura je príplatok k prídavku na dieťa.

Minimálna mzda

Od 1. januára 2015 je minimálna mesačná mzda 380 eur a minimálny hodinový zárobok zamestnanca 2,184 eura.

Výdavky na stravné 2015

Výdavky na stravné

Ak daňovník dosiahne základ dane do 19 809 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 3803,33 eura. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19 809 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta podľa vzorca: 8 755,578 - (základ dane : 4) ( kde suma 8755,578 = 44,2-násobok životného minima). Ak daňovník dosiahne základ dane 35 022,32 eur a viac, tak nezdaniteľná časť je nula. Posudzuje sa základ dane, nie hrubý príjem.

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) za rok 2015

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa môže uplatniť iba na manželku/manžela, ktorí žijú s daňovníkom v spoločnej domácnosti a starajú sa o maloleté dieťa tiež žijúce s daňovníkom v domácnosti do troch rokov (do šiestich rokov v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím) dieťaťa, alebo ktorí poberali v zdaňovacom období príspevok na opatrovanie, alebo ktorí boli evidovaní na úrade práce. Túto položku si bude môcť uplatniť manžel na manželku žijúcu s daňovníkom v domácnosti v prípade, ak sa stará o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo poberá peňažný príspevok na opatrovanie alebo sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Za vlastný príjem manželky sa považuje materské, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb alebo bývanie sa však za príjem manželky nepovažuje.

Ak daňovník dosiahne základ dane do 35 022,31 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je:
3 803,33 eura - vlastný príjem manželky
Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 35 022,31 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je: 12 558,906 - (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky (suma 12558,906 = 63,4-násobok životného minima)
Ak daňovník dosiahne základ dane 50 235,63 eur a viac, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

Daňové priznanie v marci 2016

Dôležitá hranica príjmu pri podávaní priznania je 1 901,67 eura. Každý, kto dosiahol v roku 2015 vyšší príjem ako je polovica nezdaniteľnej sumy, ktorá je v roku 2015 suma 3 803,33 eura je povinný podať daňové priznanie.

Daňový bonus 2015

Daňový bonus predstavuje sumu 21,41 eura mesačne. Ročný daňový bonus je 256,92 eura na jedno dieťa. Hranica celoročného príjmu pre uplatnenie nároku je 2 280 eur, t. j. 6-násobok minimálnej mzdy. Hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne je 190 eur, teda polovica minimálnej mzdy.

Daň z príjmu

Sadzba dane z príjmu, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je do 35 022,31 eura predstavuje 19 %. Pri sume viac ako 35 022,31 je daň z príjmu 25 %. Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19 % suma 2 918,53 eura. Pri zrážkovej je sadzba 19 %.

Výška paušálnych výdavkov

Paušálne výdavky si môže uplatniť daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý nie je platiteľom DPH alebo ktorý je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia. Uplatňujú sa vo výške 40 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Pre zdaňovacie obdobie 2015 je výška paušálnych výdavkov obmedzená sumou 5 040 eur.

Príležitostné príjmy a suma oslobodená od dane 2015

Príjem z prenájmu nehnuteľností a príjem z príležitostných činností je od dane oslobodený, ak súčet týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu túto sumu, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad túto sumu. Výdavky k príjmom zahrňovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrňovaných do základu dane k celkovým príjmom.

Odvodová výnimka pre študentov z dohôd

Študenti z dohôd o brigádnickej práci do príjmu 200 eur neplatia odvody prostredníctvom Oznámenia a čestného vyhlásenia k dohode o brigádnickej práci študenta, ktoré si uplatnia u zamestnávateľa. Ak má študent viac dohôd o brigádnickej práci študenta, výnimku si môže uplatniť iba u jedného zamestnávateľa. Ak túto sumu presiahnu, platia poistné na dôchodkové poistenie z rozdielu medzi touto sumou a dosiahnutým príjmom.

Nenašli ste v článku čo ste hľadali? Ak máte nejaké otázky, tak neváhajte a navštívte nás osobne v Starej Ľubovni. Spracujeme jednoduché a podvojné účtovníctvo, ponúkame daňové poradenstvo a mnoho ďalších služieb.

m+i

Kanceláriam+i účtovná a poradenská s.r.o.Adresa:

E-mail:
Telefón:
Jarmočná 1
064 01, Stará Ľubovňa
jaseckova@uctovnictvosl.sk
+421 944 274 247