Dôležité čísla platné na rok 2016

Spoločnosť M+I Účtovná a poradenská, s. r. o. vám prináša aktuálne informácie v tomto článku, aby ste aj vy mali prehľad o dôležitých číslach platných v roku 2016.

Životné minimum

Suma životného minima sa ani druhý rok po sebe nemení a od 1.7.2016 do 30.6.2017 zostáva rovnaká, čiže 198,09 eur mesačne. Životné minimum pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu 138,19 eura a životné minimum dieťa je 90,42 eura.

Evidencia na úrade práce

Evidovaný uchádzač o zamestnanie môže zarobiť 148,57 eur, vzhľadom na to, že suma životného minima sa nemenila. Uchádzač o prácu je do 8 kalendárnych dní preukázať úradu práce potvrdenie o výške mzdy za uplynulý kalendárny mesiac, ak stanovenú hranicu nepresiahol. Ak túto hranicu presiahol, uchádzač o zamestnanie bude vyradení z evidencie.

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok predstavuje sumu 203,20 eura a oproti roku 2015 sa nemenil.

Prídavok na dieťa

Predstavuje sumu 23,52 eura a 11,04 eura je príplatok k prídavku na dieťa.

Minimálna mzda

Od 1. januára 2016 je minimálna mesačná mzda 405 eur a minimálny hodinový zárobok zamestnanca 2,328 eura.

Výdavky na stravné 2016

Dôležité čisla pre 2016

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie je 55 % z ceny jedla. Minimálna hodnota stravného lístka musí byť 3,15 € a maximálna hodnota stravného lístka je 4,20 €.

Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2016

Ak daňovník dosiahne základ dane do 19 809 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je 3803,33 eura. Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19 809 eur, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta podľa vzorca: 8 755,578 - (základ dane : 4) ( kde suma 8755,578 = 44,2-násobok životného minima). Ak daňovník dosiahne základ dane 35 022,32 eur a viac, tak nezdaniteľná časť je nula. Posudzuje sa základ dane, nie hrubý príjem.

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) za rok 2016

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa môže uplatniť iba na manželku/manžela, ktorí žijú s daňovníkom v spoločnej domácnosti a starajú sa o maloleté dieťa tiež žijúce s daňovníkom v domácnosti do troch rokov (do šiestich rokov v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím) dieťaťa, alebo ktorí poberali v zdaňovacom období príspevok na opatrovanie, alebo ktorí boli evidovaní na úrade práce. Túto položku si bude môcť uplatniť manžel na manželku žijúcu s daňovníkom v domácnosti v prípade, ak sa stará o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo poberá peňažný príspevok na opatrovanie alebo sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Za vlastný príjem manželky sa považuje materské, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb alebo bývanie sa však za príjem manželky nepovažuje.

Ak daňovník dosiahne základ dane do 35 022,31 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je:

3 803,33 eura - vlastný príjem manželky

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 35 022,31 eura, tak nezdaniteľná časť na manželku je: 12 558,906 - (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky (suma 12558,906 = 63,4-násobok životného minima)

Ak daňovník dosiahne základ dane 50 235,63 eur a viac, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

Daňové priznanie v marci 2017

Dôležitá hranica príjmu pri podávaní priznania je 1 901,67 eura. Každý, kto dosiahol v roku 2016 vyšší príjem ako je polovica nezdaniteľnej sumy, ktorá je v roku 2016 suma 3 803,33 eura je povinný podať daňové priznanie.

Daňový bonus 2016

Daňový bonus predstavuje sumu 21,41 eura mesačne. Ročný daňový bonus je 256,92 eura na jedno dieťa. Hranica celoročného príjmu pre uplatnenie nároku je 2 430 eur, t. j. 6-násobok minimálnej mzdy. Hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne je 202,50 eur, teda polovica minimálnej mzdy.

Daň z príjmu

Sadzba dane z príjmu, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je do 35 022,31 eura predstavuje 19 %. Pri sume viac ako 35 022,31 je daň z príjmu 25 %. Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19 % suma 2 918,53 eura. Pri zrážkovej je sadzba 19 %.

Výška paušálnych výdavkov

Paušálne výdavky si môže uplatniť daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý nie je platiteľom DPH alebo ktorý je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia. Uplatňujú sa vo výške 40 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Pre zdaňovacie obdobie 2016 je výška paušálnych výdavkov obmedzená sumou 5 040 eur.

Príležitostné príjmy a suma oslobodená od dane 2016

Príjem z prenájmu nehnuteľností a príjem z príležitostných činností je od dane oslobodený, ak súčet týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu túto sumu, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad túto sumu. Výdavky k príjmom zahrňovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrňovaných do základu dane k celkovým príjmom.

Hranica pre zdanenie cien a výhier za rok 2016

Od dane sú oslobodené prijaté ceny a výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur. Zdaňuje sa len suma prevyšujúca túto hranicu.

Odvodová výnimka pre študentov z dohôd

Študenti z dohôd o brigádnickej práci do príjmu 200 eur neplatia odvody prostredníctvom Oznámenia a čestného vyhlásenia k dohode o brigádnickej práci študenta, ktoré si uplatnia u zamestnávateľa. Ak má študent viac dohôd o brigádnickej práci študenta, výnimku si môže uplatniť iba u jedného zamestnávateľa. Ak túto sumu presiahnu, platia poistné na dôchodkové poistenie z rozdielu medzi touto sumou a dosiahnutým príjmom.

Automobil v podnikaní

Firemný automobil SZČO je možné vybrať si medzi evidenciou jázd alebo uplatnenie 80 % paušálu z nákupu pohonných hmôt. Ak je nákupná cena vyššie ako 1 700 eur je možné uplatniť si ju do daňových výdavkov prostredníctvom odpisov. Od roku 2015 sa však uplatňujú len rovnomerné odpisy a rovnako sa zavádza limitovanie vstupnej ceny na maximálnu sumu 48 000 eur. Poistenie, opravy, nákup príslušenstva, výmenu pneumatík či diaľničnú nálepku si môže firma uplatniť do výdavkov. Je povinný zaplatiť daň z motorových vozidiel do 31.01.2017.

Automobil nezaradený v obchodnom majetku SZČO je možné uplatniť si 50 % paušál z nákupu alebo súčet základnej náhrady (0,183 EUR na vykázaný a prejazdený kilometer pracovnej cesty) a náhrady za spotrebu pohonných hmôt. Nie je možné uplatniť si takmer žiadne výdavky. Podnikateľ je povinný zaplatiť daň z motorových vozidiel. Celková ročná suma dane sa kráti podľa počtu dní pracovných ciest uskutočnených automobilom.

Nenašli ste v článku čo ste hľadali? Ak máte nejaké otázky, tak neváhajte a navštívte nás osobne v Starej Ľubovni. Spracujeme jednoduché a podvojné účtovníctvo, ponúkame daňové poradenstvo a mnoho ďalších služieb.

m+i

Kanceláriam+i účtovná a poradenská s.r.o.Adresa:

E-mail:
Telefón:
Jarmočná 1
064 01, Stará Ľubovňa
jaseckova@uctovnictvosl.sk
+421 944 274 247