Dôležité čísla platné na rok 2017

V tomto článku nájdete všetky dôležité čísla platné na rok 2017, aby ste mali prehľad

o všetkých zmenách pokope.

Dôležité čísla pre živnostníkov a iné SZČO

Životné minimum

198,09 eura/mesiac – životné minimum jednej plnoletej fyzickej osoby.

138,19 eura - životné minimum pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu.

90,42 eura - životné minimum na dieťa.

Rodičovský príspevok

203,20 eura – rodičovský príspevok sa na Slovensku nezvyšoval.

213,20 eura –od 1. mája 2017 sa zvýši rodičovský príspevok na túto sumu zo súčasných 203,20 eura.

Prídavok na dieťa

23,52 eura – prídavok na dieťa, od roku 2014 zostáva rovnaký a meniť sa nebude ani v roku

2017. 11,04 eura – je príplatok k prídavku na dieťa.

Materské

Materské je 70 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného základu.

Od mája 2017 sa zvyšuje na 75 %. DVZ. Mamička dostane materské maximálne vo výške 1 260 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci) alebo 1 219,30 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci).

Daňový bonus

21,41 eura - daňový bonus od januára do decembra na jedno dieťa mesačne. Za celý rok to predstavuje sumu 256,92 eura na jedno dieťa.

2 610 eur - to je hranica celoročného príjmu pre priznanie nároku (6-násobok minimálnej mzdy, teda 6 x 435 eur).

Stravné

4,50 eura - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 5-12 hodín, táto zmena nastala od decembra 2016.

6,70 eura - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 12-18 hodín

10,30 eura - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo nad 18 hodín

Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2017

316,94 eura – je nezdaniteľná časť na daňovníka (mesačne) pri výpočte preddavkov na daň.

Uplatní sa u daňovníka, ktorý dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 19 809 eur (100- násobok životného minima).

3 803,33 eura - nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2016 (19,2 x životné minimum 198,09

eura).

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19 809 eur, nezdaniteľná časť na daňovníka sa

vypočíta takto:

8 755,578 - (základ dane : 4) ( kde suma 8755,578 = 44,2-násobok životného minima). Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

Ak daňovník dosiahne základ dane 35 022,32 eura a viac, nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) za rok 2017

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa bude môcť uplatniť iba na manželku/manžela, ktorí žijú s daňovníkom v spoločnej domácnosti a starajú sa o maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti do 3 rokov (do 6rokov v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím) dieťaťa, alebo ktorí poberali v zdaňovacom období príspevok na opatrovanie, alebo ktorí boli evidovaní na úrade práce. Túto položku si môže uplatniť manžel na manželku žijúcu s daňovníkom v domácnosti v prípade:

  • ak sa stará o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo
  • poberá peňažný príspevok na opatrovanie alebo
  • je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
  • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Materská sa považuje za vlastný príjem manželky, rodičovský príspevok nie, pretože ide o štátnu sociálnu dávku. Ďalšími sociálnymi dávkami sú napríklad prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, príspevok na bývanie. Ak daňovník dosiahne základ dane do 35 022,31 eura (176,8-násobok životného minima), nezdaniteľná časť na manželku je: 3 803,33 eura - vlastný príjem manželky.

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 35 022,31 eura, nezdaniteľná časť na manželku je:

12 558,906 - (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky (suma 12558,906 = 63,4-násobok životného minima)

Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

Ak daňovník dosiahne základ dane 50 235,63 eur a vyšší, nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

Výška paušálnych výdavkov

60 %, maximálne 20 000 eur ročne - ak si vediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a dosahujete príjmy podľa § 6.

Cestovné náhrady

0,050 eura/km - sadzba náhrady za používanie jednostopového motorového vozidla, trojkolky pre podnikanie

0,183 eura/km - sadzba náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla pre podnikanie

Sociálne poistenie

6 181 eur - maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

5 298 eur – od 1. 7. 2017 bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej hrubý príjem za rok 2016 bude vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, to je 5 298 eura (12 x 441,50 eura).

441,50 eura - minimálny vymeriavací základ za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

Suma minimálneho poistného na rok 2017 prestavuje 146,35 eura.

Zdravotné poistenie

441,50 eura – je minimálny vymeriavací základ pre platenie zdravotných odvodov.

Suma minimálneho poistného na rok 2017 je 61,81 eura, respektíve 30,90 eura, ak ide o osobu so zdravotným postihnutím.

Maximálny vymeriavací základ pre platenie zdravotných odvodov je pre rok 2017 zrušený.

Daňové priznanie

1 901,67 eura - dôležitá hranica príjmu pri podávaní priznania. Podáva ho každý, kto dosiahol v roku 2016 vyšší príjem ako je polovica nezdaniteľnej sumy, ktorá predstavuje v roku 2016 sumu 3 803,33 eura.

17 eur – daň sa nevyrubí a neplatí ak za rok 2016 nepresiahne túto sumu alebo ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2016 nepresiahnu 1 901,67 eura.

350 eur – od dane sú oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru. Zdaňuje sa len suma nad túto hranicu.

500 eur – je od dane oslobodený príjem podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov za rok nepresiahne 500 eur a príjem podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 za rok nepresiahne 500 eur.

Daň z príjmu FO

19 % daň z príjmu fyzickej osoby- sadzba dane z príjmu, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, čiže do 35 022,31 eura. Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19 % suma 2 918,53 eura. Pri zrážkovej je sadzba 19 %.

25 % daň z príjmu fyzickej osoby- sadzba dane z príjmu, ktorý presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je viac ako 35 022,31 eura.

Dôležité čísla pre s. r. o. a iné právnické osoby

Daň z príjmu PO

21 % - sadzba dane z príjmov právnickej osoby. S.r.o., iným firmám a právnickým osobám sa znížila sadzba dane z príjmov z 22 % na 21 %.

480,00 eur, 960,00 eur a 2 880,00 eur – daňová licencia právnickej osoby. Aj za rok 2017 budú firmy a iné právnické osoby (predovšetkým s.r.o.) povinné platiť daňovú licenciu, ak ich daňová povinnosť je nižšia ako výška daňovej licencie alebo ak vykážu za rok 2017 daňovú stratu.

Daňová strata

Daňové straty do roku 2014 vrátane je možné odpočítavať len rovnomerne vo výške ¼ ročne.

V roku 2017 je poslednýkrát možnosť odpočítať daňové straty za roky 2010 až 2013.

Platenie preddavkov na daň

2 500,00 eur – hranica pre vznik povinnosti platenia preddavkov. Ak daň za predchádzajúci rok rozhodujúca pre platenie preddavkov (zjednodušený výpočet: základ dane za rok 2016 x sadzba dane 21 %) je menšia alebo rovná tejto sume, povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov PO nevzniká.

16 600,00 eur – hranica pre určenie periodicity platenia preddavkov. Ak je výška dane za predchádzajúci rok vyššia ako 2 500 eur, ale zároveň je nižšia alebo rovná ako 16 600 eur, vzniká povinnosť platiť preddavky štvrťročne vo výške 1/4 dane za predchádzajúci rok. Ak jej výška presiahne 16 600,00 eura, vzniká povinnosť platiť mesačné preddavky vo výške

1/12 dane za predchádzajúci rok.

Dividendy v roku 2017

Z dividend za rok 2017 sa už neplatia zdravotné odvody. Dividendy sa už zdaňujú 7% sadzbou.

Zdravotné odvody z dividend prijatých v roku 2017

Účtovné obdobie ich vzniku

Preddavok v roku 2017

Vymeriavací základ v roku 2017

Sadzba

od 1. 1. 2017

neplatí sa

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016

platí sa

max. 52 980 eur

14%

od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012

neplatí sa

max. 52 980 eur

10%

od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012 (zdravotne postihnutí)

neplatí sa

max. 52 980 eur

5%

Zdroj: dôvera

Dôležité čísla pre zamestnancov a zamestnávateľov

Minimálna mzda

435 eur - minimálna mesačná mzda, zvýšila sa od januára 2017. Minimálny hodinový zárobok je 2,5 eura platný na rok 2017.

Minimálna mzda v roku 2017 podľa stupňa náročnosti práce

Stupeň náročnosti

Koeficient minimálnej mzdy

Mesačná minimálna mzda

Hodinová minimálna mzda

1

1

435

2.5

2

1.2

522

3

3

1.4

609

3.5

4

1.6

696

4

5

1.8

783

4.5

6

2

870

5

Nárok zamestnanca na daňový bonus

217,50 eura – hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne je polovica minimálnej mzdy v roku 2017. Daňový bonus je 21,41 eura mesačne.

Odvodová výnimka pre študentov z dohôd

200 eur – do tohto príjmu študenti neplatia odvody z dohôd o brigádnickej práci. Výnimka z neplatenia poistného sa stále uplatňuje písomne u zamestnávateľa prostredníctvom Oznámenia a čestného vyhlásenia k dohode o brigádnickej práci študenta. Ak má študent viacero dohôd o brigádnickej práci študenta, výnimku si môže uplatniť iba na jednu dohodu.

Ak túto sumu študenti presiahnu, platia poistné na dôchodkové poistenie z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a touto sumou.

Odpočítateľná položka zamestnanec a zamestnávateľ

380 eur mesačne - pri príjme do 380 eur, znižovanie položky o 2 eurá za každé euro príjmu nad 380 eur, pri príjme 570 eur nula. 4 560 eur ročne, znižovanie o 2 eurá za každé euro príjmu nad 4 560 eur, pri príjme 6 840 eur nula.

Stravné pre zamestnancov

3,38 eura – minimálna výška stravného lístka je počítaná ako 75 % z výšky stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín pri tuzemskej pracovnej ceste.

2,48 eura –musí zamestnávateľ prispievať svojim zamestnancom na stravovanie najmenej 55 % z ceny jedla, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín (4,50 eura).

Nemocenská dávka zamestnanca

Náhradu príjmu pri PN vypláca zamestnávateľ počas prvých 10-tich dní trvania práceneschopnosti. Počas 1. až 3. dňa je to 25 % a od 4. do 10. dňa je to 55 % z denného vymeriavacieho základu zamestnanca.

58,0602 eura – je najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN (2 x

883 eur x 12 mesiacov / 365 dní, zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nadol).

Nemocenskú dávku vypláca Sociálna poisťovňa od 11. dňa trvania práce neschopnosti a je vo výške 55 % z denného vymeriavacieho základu zamestnanca.

58,0603 eura – je najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky od SP (2 x 883 eur x 12 mesiacov / 365 dní, zaokrúhli sa na 4 desatinné miesta nahor).

Maximálna nemocenská od Sociálnej poisťovne je 990 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci) alebo 958 eur mesačne (pri 30-dňovom mesiaci).

Evidencia na úrade práce

148,57 eura - evidovaný uchádzač o zamestnanie môže maximálne zarobiť túto sumu. Ak zarobil viac, úrad práce tohto uchádzača o zamestnanie vyradí z evidencie.

Exekučné zrážky

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku do 30. 6. 2017

Základné nepostihnuteľné sumy:

198,09 eura – na povinného (100 % životného minima plnoletej FO)

49,52 eura – na vyživovanú osobu (25% životného minima plnoletej FO)

Základné nepostihnuteľné sumy u dôchodcu:

198,09 eura – na povinného (100 % životného minima plnoletej FO)

99,04 eura – na vyživovanú osobu (50 % životného minima plnoletej FO)

Pri pokutách za priestupky:

99,04 eura – na povinného (50% životného minima plnoletej FO)

49,52 eura – na vyživovanú osobu (25% životného minima plnoletej FO)

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa:

83,19 eura – na povinného (70 % základnej sumy na povinného)

34,66 eura – na vyživovanú osobu (70 % základnej sumy na vyživovanú osobu)

m+i

Kanceláriam+i účtovná a poradenská s.r.o.Adresa:

E-mail:
Telefón:
Jarmočná 1
064 01, Stará Ľubovňa
jaseckova@uctovnictvosl.sk
+421 944 274 247