Dôležité čísla platné na rok 2020

V tomto článku nájdete všetky dôležité čísla platné na rok 2020, aby ste mali prehľad o všetkých zmenách pokope.

 

Dôležité čísla pre živnostníkov a iné SZČO

Životné minimum

210,20 eura/mesiac – životné minimum jednej plnoletej fyzickej osoby od 01.07.2019 do 30.06.2020

214,83 eura/mesiac – životné minimum jednej plnoletej fyzickej osoby od 01.07.2020 do 30.06.2021.

146,64 eura - životné minimum pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu od 01.07.2019 do 30.06.2020

149,87 eura - životné minimum pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu od 01.07.2020 do 30.06.2021.

95,96 eura - životné minimum na dieťa od 01.07.2019 do 30.06.2020.

98,08 eura - životné minimum na dieťa od 01.07.2020 do 30.06.2021.

 

Rodičovský príspevok

270 eura – od 1. januára 2020 mesačne , ak rodič nepoberal materské

370 eura – od 1 januára 2020 mesačne, ak rodič poberal materské

 

Prídavok na dieťa

24,95 eura – prídavok na dieťa

11,70 eura – je príplatok k prídavku na dieťa.

 

Materské

Materské je 75 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného základu. Mamička dostane materské maximálne vo výške 1 548,70 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci) alebo 1 498,70 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci).

 

Daňový bonus

22,72 eura -  daňový bonus na dieťa nad 6 rokov od januára do decembra na jedno dieťa mesačne. Za celý rok to predstavuje sumu 266,04 eura na jedno dieťa.

44,34 eura – od 1. 4. 2019 platí dvojnásobná suma daňového bonusu na dieťa vo výške 44,34 eura mesačne, ak vyživované dieťa nedosiahlo šesť rokov. Poslednýkrát je možné uplatniť túto dvojnásobnú sumu daňového bonusu v kalendárnom mesiaci, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov. Daňový bonus na dieťa vo výške 44,34 eura je možné uplatniť si prvýkrát za kalendárny mesiac apríl 2019 aj pre dieťa, ktoré v tomto mesiaci dovŕši šesť rokov.

3 480eur - to je hranica celoročného príjmu pre priznanie nároku (6-násobok minimálnej mzdy, teda 6 x 580 eur).

 

Stravné

5,10 eura - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 5-12 hodín.

7,60 eura - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 12-18 hodín.

11,60 eura - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo nad 18 hodín.


Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2020

367,85 eura – je nezdaniteľná časť na daňovníka (mesačne) pri výpočte preddavkov na daň.

Uplatní sa u daňovníka, ktorý dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 20 507 (100-násobok životného minima).

4 414,20 eura - nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2020 (21 x životné minimum 210,20 eura).

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19 506,56 eur, nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta takto:

9290,84 - (základ dane : 4) ( kde suma 9290,84= 44,2-násobok životného minima). Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

 

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) za rok 2020

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa bude môcť uplatniť iba na manželku/manžela, ktorí žijú s daňovníkom v spoločnej domácnosti a starajú sa o maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti do 3 rokov (do 6rokov v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím) dieťaťa, alebo ktorí poberali v zdaňovacom období príspevok na opatrovanie, alebo ktorí boli evidovaní na úrade práce.

Túto položku si môže uplatniť manžel na manželku žijúcu s daňovníkom v domácnosti v prípade:

 • ak sa stará o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo
 • poberá peňažný príspevok na opatrovanie alebo
 • je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
 •  sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Materská sa považuje za vlastný príjem manželky, rodičovský príspevok nie, pretože ide o štátnu sociálnu dávku. Ďalšími sociálnymi dávkami sú napríklad prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, príspevok na bývanie.

Ak daňovník dosiahne základ dane do 19 506,56 eura (92,8-násobok životného minima), nezdaniteľná časť na manželku je: 4 414,20 eura - vlastný príjem manželky.

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19 506,56 eura, nezdaniteľná časť na manželku je: 9 290,84 - (základ dane : 4) - vlastný príjem manželky (suma 9 290,84 = 44,2-násobok životného minima)
Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

 

Výška paušálnych výdavkov

60 %, maximálne 20 000 eur ročne - ak si nevediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a dosahujete príjmy podľa § 6 /bez ohľadu na počet mesiacov podnikania/.

Nezdaniteľná suma na kúpele

50 eur –daňovník si môže základ dane znížiť o 50 eur, t.j. sumu preukázateľne zaplatených úhrad služieb v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach.

Daňovník si môže uplatniť ďalších 50 eur z preukázateľne zaplatených úhrad aj za manželku a 50 eur na každé vyživované dieťa, ak sa títo spolu s ním zúčastnili tejto kúpeľnej starostlivosti. Túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť iba jeden z týchto daňovníkov.

Daňový bonus na zaplatené úroky 

50 % – suma daňového bonusu zo zaplatených úrokov pri úveroch na bývanie pre mladých v príslušnom roku, najviac do výšky 400 eur ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru, najviac ale zo sumy 50-tisíc eur na jednu nehnuteľnosť.

 

Cestovné náhrady

0,050 eura/km - sadzba náhrady za používanie jednostopového motorového vozidla, trojkolky pre podnikanie

Od 1.6.2019 sa zmenila výška základnej náhrady. Nová suma pri použití jednostopového vozidla a trojkolky je vo výške 0,053 €/km a pri použití osobného cestného motorového vozidla vo výške 0,193 €/km

 

Sociálne poistenie

7 091 eur - maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

6078 eur – od 1. 7. 2020 bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej hrubý príjem za rok 2018 bude vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, to je 5 724 eura (12 x 506,50 eura).

V roku 2020 sa bude posudzovať pre vznik platenia odvodov do Sociálnej poisťovne hranica príjmu za rok 2019 vo výške 6 078 €. To znamená, že ak príjem SZČO presiahne za rok 2019 sumu 6 078 €, bude platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7.2020, príp. 1.10.2020.

506,50 eura - minimálny vymeriavací základ za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

Suma minimálneho poistného prestavuje 167,89 eura od 01.07.2020. Odvody na SP v novej výške sa začínajú platiť v auguste 2020(do 8.8.2020) za mesiac júl 2020.

 

Zdravotné poistenie

506,50 eura – je minimálny vymeriavací základ pre platenie zdravotných odvodov.

Suma minimálneho poistného na rok 2020 je 70,91 eura, respektíve 35,45 eura, ak ide o osobu so zdravotným postihnutím.

 

Daňové priznanie

2 207,10 eura - dôležitá hranica príjmu pri podávaní priznania. Podáva ho každý, kto dosiahol v roku 2019 vyšší príjem ako je polovica nezdaniteľnej sumy, ktorá predstavuje v roku 2020 sumu 4 414,20 eura.

17 eur – daň sa nevyrubí a neplatí ak za rok 2019 nepresiahne túto sumu alebo ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2019 nepresiahnu 1 968,68 eura.

350 eur – od dane sú oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru. Zdaňuje sa len suma nad túto hranicu.  

500 eur – je od dane oslobodený príjem podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov za rok nepresiahne 500 eur a príjem podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 za rok  nepresiahne 500 eur.

Ak občan , ktorý nie je podnikateľ, vykoná jednorazovú činnosť a má z nej príjem do 500 eur ročne, nemusí túto sumu uviesť v daňovom priznaní a tak neplatí z nej dane. Od nového roka je podstatné, či túto činnosť vykoná pre podnikateľa alebo pre inú osobu. Ak pôjde o činnosť pre podnikateľa, takúto odmenu musí občan zdaniť vo svojom priznaní. Ak by však túto činnosť vykonal pre nepodnikateľa a jeho odmena by bola do 500 eur, naďalej to nemusí zdaňovať.

 

Daň z príjmu FO

19 % daň z príjmu fyzickej osoby- sadzba dane z príjmu, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, čiže do 37 163,36 eura. Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19 % suma 3 096,95 eura. Pri zrážkovej je sadzba 19 %.

25 % daň z príjmu fyzickej osoby- sadzba dane z príjmu, ktorý presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je viac ako 37 163,36 eura.

 

Dôležité čísla pre s. r. o. a iné právnické osoby

Daň z príjmu PO

21 % - sadzba dane z príjmov právnickej osoby.

15 % - sadzba dane z príjmov pre právnické osoby, ktoré dosiahli za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 100 000 €.

Daňová strata

Daňové straty do roku 2014 vrátane je možné odpočítavať len rovnomerne vo výške ¼ ročne. V roku 2020 je možnosť odpočítať daňové straty za roky 2016 až 2019.

Platenie preddavkov na daň

5 000 eur – hranica pre vznik povinnosti platenia preddavkov. Ak daň za predchádzajúci rok rozhodujúca pre platenie preddavkov (zjednodušený výpočet: základ dane za rok 2019 x sadzba dane 21 %) je menšia alebo rovná tejto sume, povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov PO nevzniká.

16 600,00 eur – hranica pre určenie periodicity platenia preddavkov. Ak je výška dane za predchádzajúci rok vyššia ako 5 000 eur, ale zároveň je nižšia alebo rovná ako 16 600 eur, vzniká povinnosť platiť preddavky štvrťročne vo výške 1/4 dane za predchádzajúci rok. Ak jej výška presiahne 16 600,00 eura, vzniká povinnosť platiť mesačné preddavky vo výške 1/12 dane za predchádzajúci rok.

Dividendy v roku 2020

Z dividend za rok 2020 sa neplatia zdravotné odvody. Dividendy sa už zdaňujú 7% sadzbou.

Zdravotné odvody z dividend prijatých v roku 2020

Účtovné obdobie ich vzniku

 Preddavok v roku 2020

Vymeriavací základ v roku 2020

Sadzba

od 1. 1. 2017

neplatí sa

   

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016

platí sa

max. 60 780 eur

14%

od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012

neplatí sa

max. 60 780 eur

10%

od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012 (zdravotne postihnutí)

neplatí sa

max. 60 780 eur

5%

Zdroj: dôvera

 

 

Dôležité čísla pre zamestnancov a zamestnávateľov

Minimálna mzda

580 eur - minimálna mesačná mzda, zvýšila sa od januára 2020. Minimálny hodinový zárobok je 3,333 eura platný na rok 2020.

Minimálna mzda v roku 2020 podľa stupňa náročnosti práce

Stupeň náročnosti

Koeficient minimálnej mzdy

Mesačná minimálna mzda

Hodinová minimálna mzda

 /40 hod./týždeň

1

1

580

3,333

2

1.2

696

3,9996

3

1.4

812

4,6662

4

1.6

928

5,3328

5

1.8

1044

5,9994

6

2

1160

6,6660

 

Nárok zamestnanca na daňový bonus

290 eura – hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne je polovica minimálnej mzdy v roku 2020. Daňový bonus je 22,72 eura mesačne nad 6 rokov a 45,44 eura pre dieťa do 6 rokov.

 

Odvodová výnimka pre študentov z dohôd

200 eur – do tohto príjmu študenti neplatia odvody z dohôd o brigádnickej práci. Výnimka z neplatenia poistného sa stále uplatňuje písomne u zamestnávateľa prostredníctvom Oznámenia a čestného vyhlásenia k dohode o brigádnickej práci študenta. Ak má študent viacero dohôd o brigádnickej práci študenta, výnimku si môže uplatniť iba na jednu dohodu. Ak túto sumu študenti presiahnu, platia poistné na dôchodkové poistenie z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a touto sumou.

 

Odvodová výnimka pre dôchodcov

200 eur – od 01.07.2018 sú príjmy dôchodcov z dohôd oslobodené od odvodov. Majú rovnakú výnimku ako študenti stredných a vysokých škôl. Využiť to môžu starobný penzisti, predčasní starobní penzisti, invalidní dôchodcovia, tí, ktorí poberajú invalidní dôchodok, výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku alebo poberateľ invalidného výsluhového dôchodku.

 

Odpočítateľná položka zamestnanec a zamestnávateľ

380 eur mesačne - pri príjme do 380 eur, znižovanie položky o 2 eurá za každé euro príjmu nad 380 eur, pri príjme 580 eur nula. 4 560 eur ročne, znižovanie o 2 eurá za každé euro príjmu nad 4 560 eur, pri príjme 6 840 eur nula.

 

Trinásty plat

 • je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur
 • je oslobodený od zdravotných odvodov do výšky 500 eur
 • nie je oslobodený od odvodov do sociálnej poisťovne

Podmienkou oslobodenia od zdravotných odvodov a od dane z príjmov je:

 • trinásty plat musí byť vyplatený vo výplate za mesiac máj (vyplatený v mesiaci jún),
 • trinásty plat musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca podľa § 134 Zákonníka práce, od 01.03.2019 sa táto podmienka mení, teda zamestnávateľ už nemusí poskytnúť trinásty plat najmenej vo výške 500 eur a súčasne
 • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 30. 4. nepretržite aspoň 24 mesiacov.
 

Štrnásty plat

 • je oslobodený od dane z príjmov najviac do výšky 500 eur
 • je oslobodený od zdravotných odvodov najviac do výšky 500 eur
 • je oslobodený od sociálnych odvodov najviac do výšky 500 eur

Podmienkou oslobodenia od dane z príjmov a od zdravotných odvodov a od sociálnych odvodov je:

 • štrnásty plat musí byť vyplatený vo výplate za mesiac november (vyplatený v mesiaci december),
 • štrnásty plat musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca podľa § 134 Zákonníka práce,
 • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 31. 10. nepretržite aspoň 48 mesiacov a súčasne,
 • zamestnancovi bol vyplatený vo výplate za mesiac máj daného roka (vyplatený v júni) trinásty plat najmenej vo výške 500 eur.

 

Rekreačné poukážky

55 % – zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca poskytnúť príspevok na rekreáciu vtedy, ak zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Zamestnávatelia musia sledovať, či daný zamestnanec, ktorý požiada o príspevok, pracoval u neho nepretržite 24 mesiacov. 

Zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancovi na rekreáciu 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však do výšky 275 eur/rok. Túto maximálnu sumu dostanú len tí zamestnanci, ktorí u neho pracujú na plný úväzok. Zamestnancovi, ktorý pracuje na polovičný úväzok, musí firma prispieť na rekreáciu maximálne 137,50 eura/rok.

 

Stravné pre zamestnancov

3,83 eura – minimálna výška stravného lístka je počítaná ako 75 % z výšky stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín pri tuzemskej pracovnej ceste od júla 2019.

2,81 eura – musí zamestnávateľ prispievať svojim zamestnancom na stravovanie najmenej 55 % z ceny jedla, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín (5,10 eura).

 

Nemocenská dávka zamestnanca

Náhradu príjmu pri PN vypláca zamestnávateľ počas prvých 10-tich dní trvania práceneschopnosti. Počas 1. až 3. dňa je to 25 % a od 4. do 10. dňa je to 55 % z denného vymeriavacieho základu zamestnanca.

66,6083 eura – je najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN.

Nemocenskú dávku vypláca Sociálna poisťovňa od 11. dňa trvania práce neschopnosti a je vo výške 55 % z denného vymeriavacieho základu zamestnanca.

66,6083 eura – je najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky od SP.

Maximálna nemocenská od Sociálnej poisťovne je 1 135,70 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci) alebo 1 099,10 eur mesačne (pri 30-dňovom mesiaci).

 

Evidencia na úrade práce

210,20 eura/mesiac - evidovaný uchádzač o zamestnanie môže maximálne zarobiť túto sumu. Ak zarobil viac, úrad práce tohto uchádzača o zamestnanie vyradí z evidencie. Doba vykonávania práce na dohodu počas roka 2020 je maximálne 40 kalendárnych dní bez vyradenia z evidencie.

 

Exekučné zrážky

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku od 01.07.2019 do 30.06.2020

Základné nepostihnuteľné sumy:

210,20 eura – na povinného (100 % životného minima plnoletej FO)

52,55 eura – na vyživovanú osobu (25% životného minima plnoletej FO)

Základné nepostihnuteľné sumy u dôchodcu:

210,20 eura – na povinného (100 % životného minima plnoletej FO)

105,10 eura – na vyživovanú osobu (50 % životného minima plnoletej FO)

Pri pokutách za priestupky:

105,10 eura – na povinného (50% životného minima plnoletej FO)

52,55 eura – na vyživovanú osobu (25% životného minima plnoletej FO)

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa:

88,28 eura – na povinného (70 % základnej sumy na povinného)

36,78 eura – na vyživovanú osobu (70 % základnej sumy na vyživovanú osobu)

Suma, nad ktorú sa zráža bez obmedzenia: 315,30 eura (150% životného minima plnoletej FO)

 

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku od 01.07.2020 do 30.06.2021

Základné nepostihnuteľné sumy:

214,83 eura – na povinného (100 % životného minima plnoletej FO)

53,70 eura – na vyživovanú osobu (25% životného minima plnoletej FO)

Základné nepostihnuteľné sumy u dôchodcu:

214,83 eura – na povinného (100 % životného minima plnoletej FO)

107,41 eura – na vyživovanú osobu (50 % životného minima plnoletej FO)

Pri pokutách za priestupky:

107,41 eura – na povinného (50% životného minima plnoletej FO)

53,70 eura – na vyživovanú osobu (25% životného minima plnoletej FO)

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa:

90,22 eura – na povinného (70 % základnej sumy na povinného)

37,59 eura – na vyživovanú osobu (70 % základnej sumy na vyživovanú osobu)

Suma, nad ktorú sa zráža bez obmedzenia: 322,24 eura (150% životného minima plnoletej FO)

 

m+i

Kanceláriam+i účtovná a poradenská s.r.o.Adresa:

E-mail:
Telefón:
Jarmočná 1
064 01, Stará Ľubovňa
jaseckova@uctovnictvosl.sk
+421 944 274 247