Dôležité čísla platné na rok 2021

 

V tomto článku nájdete všetky dôležité čísla platné na rok 2021, aby ste mali prehľad o všetkých zmenách pokope. Dôležité čísla pre SŽČO a iné osoby


Životné minimum

Sumy životného minima platné od 1.7.2020 do 30.6.2021

214,83 eur/mesiac - životné minimum jednej plnoletej fyzickej osoby

149,87 eur - životné minimum pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu

98,08 eur - životné minimum na dieťa

 

Rodičovský príspevok

Ak rodič nepoberal materské:                                  Ak rodič poberal materské:

-          378,10 eur                                                       -    275,90 eur

-          472,60 eur dvojičky                                        -    344,90 eur dvojičky

-          567,20 eur trojičky                                             -    413,90 eur trojičky

 

Prídavok na dieťa

25,50 eur – výška prídavku na dieťa

+ 11,96 eur - príplatok k prídavku na dieťa

+ 104,76 eur-  príplatok za mesiac september, v ktorom dieťa prvýkrát nastúpi do prvého ročníka základnej školy

Materské

Materské je 75 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného základu, t.j. najviac v sume 71,8028 eur. Mamička dostane materské maximálne vo výške 1 669,50 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci) alebo 1 615,60 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci).

Tehotenské

Minimálne tehotenské

Minimálna výška tehotenského je určená ako 10% maximálneho možného DVZ. Pre tehotenské v roku 2021 to znamená, že minimálne tehotenské je 71,8028 eur na deň a:

-          215,50 eur za mesiac, ktorý má 30 dní (10% z 71,8028 eura x 30 dní)

-          222,60 eur za mesiac, ktorý má 31 dní (10% x 71,8028 eura x 31 dní).

Maximálne tehotenské

Tehotenské je 15% DVZ, ktorý môže byť najviac v sume 71,8028 eur. Najvyššie možné tehotenské priznané v roku 2021 tak môže dosiahnuť sumu:

-          323,20 eur za mesiac, ktorý má 30 dní (15% z 71,8028 x 30 dní)

-          333,90 eur za mesiac, ktorý má 31 dní (15% z 71,8028 x 31 dní).

Daňový bonus

Od 01.01.2021 do 30.06.2021

23,22 eura -  daňový bonus na dieťa nad 6 rokov a na jedno dieťa mesačne. Za celý rok to predstavuje sumu 278,64 eura na jedno dieťa.

46,44 eura – od 1. 4. 2019 platí dvojnásobná suma daňového bonusu na dieťa vo výške 46,44 eura mesačne, ak vyživované dieťa nedosiahlo šesť rokov. Poslednýkrát je možné uplatniť túto dvojnásobnú sumu daňového bonusu v kalendárnom mesiaci, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov

Od 01.07.2021 do 31.12.2021

46,44 eur – na dieťa vo veku do 6 rokov

39,47 eur – na dieťa nad 6 rokov veku do 15 rokov veku

23,22 eura -  daňový bonus na dieťa nad 15 rokov a na jedno dieťa mesačne. Za celý rok to predstavuje sumu 278,64 eura na jedno dieťa.

3 738eur - to je hranica celoročného príjmu pre priznanie nároku (6-násobok minimálnej mzdy, teda 6 x 623 eur).

Stravné

5,10 eura - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 5-12 hodín.

7,60 eura - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 12-18 hodín.

11,60 eura - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo nad 18 hodín.

 

Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2021

375,95 eura – je nezdaniteľná časť na daňovníka (mesačne) pri výpočte preddavkov na daň.

Uplatní sa u daňovníka, ktorý dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 20 507 (100-násobok životného minima).

4 511,43 eura - nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2020 (21 x životné minimum 214,83 eura).

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19 936,22 eur, nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta takto:

9495,49 - (základ dane : 4) ( kde suma 9495,49= 44,2-násobok životného minima). Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) za rok 2021

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa bude môcť uplatniť iba na manželku/manžela, ktorí žijú s daňovníkom v spoločnej domácnosti a starajú sa o maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti do 3 rokov (do 6rokov v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím) dieťaťa, alebo ktorí poberali v zdaňovacom období príspevok na opatrovanie, alebo ktorí boli evidovaní na úrade práce.

Túto položku si môže uplatniť manžel na manželku žijúcu s daňovníkom v domácnosti v prípade:

 • ak sa stará o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo
 • poberá peňažný príspevok na opatrovanie alebo
 • je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
 •  sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Materská sa považuje za vlastný príjem manželky, rodičovský príspevok nie, pretože ide o štátnu sociálnu dávku. Ďalšími sociálnymi dávkami sú napríklad prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, príspevok na bývanie.

Ak má daňovník základ dane

Vlastný príjem manželky

Nezdaniteľná časť na manželku

do 37 981,90 eur

0

4 124,74 eur

do 37 981,94 eur

do 4124,74 eur

4 124,74 – príjem manželky

do 37 981,94 eur

viac ako 4 124,74 eur

0 eurNezdaniteľná časť základu dane na preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) na rok 2021

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie („DDS“/III. pilier) je možné uplatniť formou nezdaniteľnej časti aj za rok 2021 a tá ostáva vo výške do 180 €. Na uplatnenie nároku nezdaniteľnej časti musia byť splnené základné podmienky:

-          účastnícka zmluva na doplnkové dôchodkové sporenie uzatvorená po 31. 12. 2013 alebo ak bola uzavretá skôr, musí byť jej súčasťou zrušenie dávkového plánu,

-          zároveň daňovník nemôže mať uzavretú inú účastnícku zmluvu, ktorá nespĺňa vyššie uvedené podmienky.

Výška paušálnych výdavkov

60 %, maximálne 20 000 eur ročne - ak si nevediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a dosahujete príjmy podľa § 6 /bez ohľadu na počet mesiacov podnikania/.


Daňový bonus na zaplatené úroky 

 

50 % – suma daňového bonusu zo zaplatených úrokov pri úveroch na bývanie pre mladých v príslušnom roku, najviac do výšky 400 eur ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru, najviac ale zo sumy 50-tisíc eur na jednu nehnuteľnosť.

 

Cestovné náhrady

0,053 eura/km - sadzba náhrady za používanie jednostopového motorového vozidla, trojkolky pre podnikanie

0,193 €/km - pri použití osobného cestného motorového vozidla

Sociálne poistenie

7 644 eur - maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

6078 eur – od 1. 7. 2020 /resp. od 01.02.2021 v prípade podanie DP za rok 2019 po 31.03.2020/ bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej hrubý príjem za rok 2019 bude vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, to je 6 078 eura (12 x 506,50 eura).

6 552 eur - od 1.7.2021 (od 1.10.2021 v prípade podania DP za rok 2020 po 31.3.2021) je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená na sociálne poistenie SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2020 bol vyšší ako 6552 eur (12 x 546).

V roku 2020 sa bude posudzovať pre vznik platenia odvodov do Sociálnej poisťovne hranica príjmu za rok 2020 vo výške 6 552 €. To znamená, že ak príjem SZČO presiahne za rok 2019 sumu 6 078 €, bude platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7.2020, príp. 1.10.2020.

546 eura - minimálny vymeriavací základ za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

180,99 eur - suma minimálneho poistného od 01.01.2021. Informáciu o novej výške poistného dostanú SZČO v priebehu januára 2021 zo Sociálnej poisťovne aj písomne. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia do 8. februára 2021 (za január 2021). 

Zdravotné poistenie

546 eura – je minimálny vymeriavací základ pre platenie zdravotných odvodov.

76,44 eura - suma minimálneho poistného na rok 2021 je, respektíve 38,22 eura, ak ide o osobu so zdravotným postihnutím.

Daňové priznanie

2 255,72 eura - dôležitá hranica príjmu pri podávaní priznania. Podáva ho každý, kto dosiahol v roku 2020vyšší príjem ako je polovica nezdaniteľnej sumy, ktorá predstavuje v roku 2021 sumu 4 511,43 eura.

17 eur – daň sa nevyrubí a neplatí ak za rok 2021 nepresiahne túto sumu alebo ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2021 nepresiahnu 2 255,72 eura.

350 eur – od dane sú oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru. Zdaňuje sa len suma nad túto hranicu.  

500 eur – je od dane oslobodený príjem podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov za rok nepresiahne 500 eur a príjem podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 za rok  nepresiahne 500 eur.

Ak občan , ktorý nie je podnikateľ, vykoná jednorazovú činnosť a má z nej príjem do 500 eur ročne, nemusí túto sumu uviesť v daňovom priznaní a tak neplatí z nej dane. Od nového roka je podstatné, či túto činnosť vykoná pre podnikateľa alebo pre inú osobu. Ak pôjde o činnosť pre podnikateľa, takúto odmenu musí občan zdaniť vo svojom priznaní. Ak by však túto činnosť vykonal pre nepodnikateľa a jeho odmena by bola do 500 eur, naďalej to nemusí zdaňovať.

Daň z príjmu FO

19 % daň z príjmu fyzickej osoby- sadzba dane z príjmu, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, čiže do 37 981,94 eura. Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19 % suma 3 165,16 eura. Pri zrážkovej je sadzba 19 %.

25 % daň z príjmu fyzickej osoby- sadzba dane z príjmu, ktorý presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je viac ako 37 981,94 eura.

Sadzba dane § 6 ods. 1 a 2 v roku 2020

15 % sadzba dane zo základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zníženého o daňovú stratu, ak daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 neprevyšujúce sumu 100 000 eur.

Sadzba dane § 6 ods. 1 a 2 v roku 2021

15 % sadzba dane zo základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zníženého o daňovú stratu, ak daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 neprevyšujúce sumu 49 790 eur, ponecháva sa iba pre mikrodaňovníkov.

 Dôležité čísla pre s. r. o. a iné právnické osoby

Daň z príjmu PO

21 % - sadzba dane z príjmov právnickej osoby.

15 % - sadzba dane z príjmov pre právnické osoby, ktoré dosiahli za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 100 000 €.


Daňová strata

V roku 2021 je možnosť odpočítať daňové straty za roky 2017 až 2020.

Platenie preddavkov na daň

5 000 eur – hranica pre vznik povinnosti platenia preddavkov. Ak daň za predchádzajúci rok rozhodujúca pre platenie preddavkov (zjednodušený výpočet: základ dane za rok 2019 x sadzba dane 21 %) je menšia alebo rovná tejto sume, povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov PO nevzniká.

16 600,00 eur – hranica pre určenie periodicity platenia preddavkov. Ak je výška dane za predchádzajúci rok vyššia ako 5 000 eur, ale zároveň je nižšia alebo rovná ako 16 600 eur, vzniká povinnosť platiť preddavky štvrťročne vo výške 1/4 dane za predchádzajúci rok. Ak jej výška presiahne 16 600,00 eura, vzniká povinnosť platiť mesačné preddavky vo výške 1/12 dane za predchádzajúci rok.

Dividendy v roku 2021

Z dividend za rok 2021 sa neplatia zdravotné odvody. Dividendy sa už zdaňujú 7% sadzbou.

Zdravotné odvody z dividend prijatých v roku 2021

Účtovné obdobie ich vzniku

 Preddavok v roku 2020

Vymeriavací základ v roku 2020

Sadzba

od 1. 1. 2017

neplatí sa

 

 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016

platí sa

max. 60 780 eur

14%

od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012

neplatí sa

max. 60 780 eur

10%

od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012 (zdravotne postihnutí)

neplatí sa

max. 60 780 eur

5%

Zdroj: dôvera

 

 Dôležité čísla pre zamestnávateľov a zamestnancov

Minimálna mzda

623 eur - minimálna mesačná mzda, zvýšila sa od januára 2021. Minimálny hodinový zárobok je 3,580 eura platný na rok 2021.

Minimálna mzda v roku 2021 podľa stupňa náročnosti práce

Stupeň náročnosti

Koeficient minimálnej mzdy

Mesačná minimálna mzda

Hodinová minimálna mzda

 /40 hod./týždeň

1

1

623

3,580

2

1.2

739

4,247

3

1.4

855

4,914

4

1.6

971

5,580

5

1.8

1087

6,247

6

2

1203

6,914

 

Nárok zamestnanca na daňový bonus

311,50  eura – hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne je polovica minimálnej mzdy v roku 2021. Daňový bonus je 23,22 eura mesačne nad 6 rokov a 46,44 eura pre dieťa do 6 rokov, to platí do 30.06.2021.

 

Odvodová výnimka pre študentov z dohôd

200 eur – do tohto príjmu študenti neplatia odvody z dohôd o brigádnickej práci. Výnimka z neplatenia poistného sa stále uplatňuje písomne u zamestnávateľa prostredníctvom Oznámenia a čestného vyhlásenia k dohode o brigádnickej práci študenta. Ak má študent viacero dohôd o brigádnickej práci študenta, výnimku si môže uplatniť iba na jednu dohodu. Ak túto sumu študenti presiahnu, platia poistné na dôchodkové poistenie z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a touto sumou.

 

Odvodová výnimka pre dôchodcov

200 eur – od 01.07.2018 sú príjmy dôchodcov z dohôd oslobodené od odvodov. Majú rovnakú výnimku ako študenti stredných a vysokých škôl. Využiť to môžu starobný penzisti, predčasní starobní penzisti, invalidní dôchodcovia, tí, ktorí poberajú invalidní dôchodok, výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku alebo poberateľ invalidného výsluhového dôchodku.

Odpočítateľná položka zamestnanec a zamestnávateľ

380 eur mesačne – ostáva naďalej. Uplatňuje sa len u zamestnancov, u zamestnávateľa sa neuplatňuje.

Trinásty plat v roku 2021

 • nie je oslobodený od dane z príjmov
 • je oslobodený od zdravotných odvodov do výšky 500 eur súhrne od všetkých zamestnávateľov
 • je oslobodený od odvodov do sociálnej poisťovne max. do výšky 500 eur súhrne od všetkých zamestnávateľov

Podmienkou oslobodenia od zdravotných odvodov a od dane z príjmov je:

 • trinásty plat musí byť vyplatený vo výplate za mesiac máj (vyplatený v mesiaci jún),
 • trinásty plat musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca podľa § 134 Zákonníka práce, od 01.03.2019 sa táto podmienka mení, teda zamestnávateľ už nemusí poskytnúť trinásty plat najmenej vo výške 500 eur a súčasne
 • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 30. 4. nepretržite aspoň 24 mesiacov.
Štrnásty plat v roku 2021
 • nie je oslobodený od dane z príjmov
 • je oslobodený od zdravotných odvodov najviac do výšky 500 eur súhrne od všetkých zamestnávateľov
 • je oslobodený od sociálnych odvodov najviac do výšky 500 eur súhrne od všetkých zamestnávateľov

 

Podmienkou oslobodenia od dane z príjmov a od zdravotných odvodov a od sociálnych odvodov je:

 • štrnásty plat musí byť vyplatený vo výplate za mesiac november (vyplatený v mesiaci december),
 • štrnásty plat musí byť vyplatený najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca podľa § 134 Zákonníka práce,
 • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u zamestnávateľa trvá k 31. 10. nepretržite aspoň 48 mesiacov a súčasne,
 • zamestnancovi bol vyplatený vo výplate za mesiac máj daného roka (vyplatený v júni) trinásty plat najmenej vo výške 500 eur.

 

Rekreačné poukážky

55 % – zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca poskytnúť príspevok na rekreáciu vtedy, ak zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Zamestnávatelia musia sledovať, či daný zamestnanec, ktorý požiada o príspevok, pracoval u neho nepretržite 24 mesiacov. 

Zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancovi na rekreáciu 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však do výšky 275 eur/rok. Túto maximálnu sumu dostanú len tí zamestnanci, ktorí u neho pracujú na plný úväzok. Zamestnancovi, ktorý pracuje na polovičný úväzok, musí firma prispieť na rekreáciu maximálne 137,50 eura/rok.

Stravné pre zamestnancov

3,83 eura – minimálna výška stravného lístka je počítaná ako 75 % z výšky stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín pri tuzemskej pracovnej ceste od júla 2019.

2,81 eura – musí zamestnávateľ prispievať svojim zamestnancom na stravovanie najmenej 55 % z ceny jedla, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín (5,10 eura).

Nemocenská dávka zamestnanca

Náhradu príjmu pri PN vypláca zamestnávateľ počas prvých 10-tich dní trvania práceneschopnosti. Počas 1. až 3. dňa je to 25 % a od 4. do 10. dňa je to 55 % z denného vymeriavacieho základu zamestnanca.

71,8028 eura – je najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN.

Nemocenskú dávku vypláca Sociálna poisťovňa od 11. dňa trvania práce neschopnosti a je vo výške 55 % z denného vymeriavacieho základu zamestnanca.

71,8028 eura – je najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky od SP.

Maximálna nemocenská od Sociálnej poisťovne je 1 224,30 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci) alebo 1 184,80 eur mesačne (pri 30-dňovom mesiaci).

Dávka v nezamestnanosti

Najvyšší   denný   vymeriavací   základ  pre   výpočet   dávky v nezamestnanosti od 1.7.2020 do 30.6.2021 je najviac zo sumy 2 x 12 x 1092/365 = 71,8028 eur.

Evidencia na úrade práce

214,83 eura/mesiac - evidovaný uchádzač o zamestnanie môže maximálne zarobiť túto sumu. Ak zarobil viac, úrad práce tohto uchádzača o zamestnanie vyradí z evidencie. Doba vykonávania práce na dohodu počas roka 2021 je maximálne 40 kalendárnych dní bez vyradenia z evidencie.

 Exekučné zrážky

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku od 01.07.2020 do 30.06.2021

Základné nepostihnuteľné sumy:

214,83 eura – na povinného (100 % životného minima plnoletej FO)

53,70 eura – na vyživovanú osobu (25% životného minima plnoletej FO)

Základné nepostihnuteľné sumy u dôchodcu:

214,83 eura – na povinného (100 % životného minima plnoletej FO)

107,41 eura – na vyživovanú osobu (50 % životného minima plnoletej FO)

Pri pokutách za priestupky:

107,41 eura – na povinného (50% životného minima plnoletej FO)

53,70 eura – na vyživovanú osobu (25% životného minima plnoletej FO)

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa:

90,22 eura – na povinného (70 % základnej sumy na povinného)

37,59 eura – na vyživovanú osobu (70 % základnej sumy na vyživovanú osobu)

Suma, nad ktorú sa zráža bez obmedzenia: 322,24 eura (150% životného minima plnoletej FO)

 

 

m+i

Kanceláriam+i účtovná a poradenská s.r.o.Adresa:

E-mail:
Telefón:
Jarmočná 1
064 01, Stará Ľubovňa
jaseckova@uctovnictvosl.sk
+421 944 274 247