Dôležité čísla platné na rok 2022

 

V tomto článku nájdete všetky dôležité čísla platné na rok 2022, aby ste mali prehľad o všetkých zmenách pokope.

Dôležité čísla pre živnostníkov a iné SZČO

Životné minimum

Sumy životného minima platné od 1.7.2021 do 30.6.2022

218,06 eur/mesiac - životné minimum jednej plnoletej fyzickej osoby

152,12 eur - životné minimum pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu

99,56 eur - životné minimum na dieťa

 
Rodičovský príspevok

Ak rodič poberal materské:                                  Ak rodič nepoberal materské:

       -     479,80 eur                                                      -  280 eur
479,80 eur dvojičky                                         - 350 eur dvojičky
575,80 eur trojičky                                          - 420 eur trojičky              

 

 
Prídavok na dieťa

25,88 eur – výška prídavku na dieťa /pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka ZŠ je prídavok navýšený za mesiac september o 106,33 eur/

+ 12,14 eur - príplatok k prídavku na dieťa


Materské

Materské je 75 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného základu, t.j. najviac v sume 74,4987 eur. Mamička dostane materské maximálne vo výške 1 732,10 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci) alebo 1 676,30 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci).


Tehotenské

Minimálne tehotenské

Minimálna výška tehotenského je určená ako 10% maximálneho možného DVZ. Pre tehotenské v roku 2021 to znamená, že minimálne tehotenské je 7,44987 eur na deň a:

-          223,50 eur za mesiac, ktorý má 30 dní (10% z 74,4987 eura x 30 dní)

-          231 eur za mesiac, ktorý má 31 dní (10% x 74,4987 eura x 31 dní).

Maximálne tehotenské

Tehotenské je 15% DVZ, ktorý môže byť najviac v sume 74,4987 eur. Najvyššie možné tehotenské priznané v roku 2021 tak môže dosiahnuť sumu:

-          335,30 eur za mesiac, ktorý má 30 dní (15% z 74,4987 x 30 dní)

-          346,50 eur za mesiac, ktorý má 31 dní (15% z 74,4987 x 31 dní).


Daňový bonus

47,14 eur – na dieťa vo veku do 6 rokov

43,60 eur – na dieťa nad 6 rokov veku do 15 rokov veku

23,57 eura -  daňový bonus na dieťa nad 15 rokov a na jedno dieťa mesačne. Za celý rok to predstavuje sumu 278,64 eura na jedno dieťa.

3 876 eur - to je hranica celoročného príjmu pre priznanie nároku (6-násobok minimálnej mzdy, teda 6 x 646 eur).


Stravné

5,10 eura - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 5-12 hodín.

7,60 eura - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 12-18 hodín.

11,60 eura - výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo nad 18 hodín.

 

Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2022

381,61 eura – je nezdaniteľná časť na daňovníka (mesačne) pri výpočte preddavkov na daň.

Uplatní sa u daňovníka, ktorý dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 20 235,97 

4 579,26 eura - nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2022 (21 x životné minimum).

Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 20 235,97 eur, nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta takto:

9638,25 - (základ dane : 4) ( kde suma 9638,25= 44,2-násobok životného minima). Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) za rok 2022

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa bude môcť uplatniť iba na manželku/manžela, ktorí žijú s daňovníkom v spoločnej domácnosti a starajú sa o maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti do 3 rokov (do 6rokov v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím) dieťaťa, alebo ktorí poberali v zdaňovacom období príspevok na opatrovanie, alebo ktorí boli evidovaní na úrade práce.

Túto položku si môže uplatniť manžel na manželku žijúcu s daňovníkom v domácnosti v prípade:

 • ak sa stará o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo
 • poberá peňažný príspevok na opatrovanie alebo
 • je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
 •  sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Materská sa považuje za vlastný príjem manželky, rodičovský príspevok nie, pretože ide o štátnu sociálnu dávku. Ďalšími sociálnymi dávkami sú napríklad prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, príspevok na bývanie.

Ak má daňovník základ dane

Vlastný príjem manželky

Nezdaniteľná časť na manželku

do 38 553,01 eur

0

4 186,75 eur

do 38 553,01 eur

do 4186,75 eur

4 186,75 – príjem manželky

do 38 553,01 eur

viac ako 4 186,75 eur

0 eur


Nezdaniteľná časť základu dane na preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) na rok 2022

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie („DDS“/III. pilier) je možné uplatniť formou nezdaniteľnej časti aj za rok 2022 a tá ostáva vo výške do 180 €. Na uplatnenie nároku nezdaniteľnej časti musia byť splnené základné podmienky:

-          účastnícka zmluva na doplnkové dôchodkové sporenie uzatvorená po 31. 12. 2013 alebo ak bola uzavretá skôr, musí byť jej súčasťou zrušenie dávkového plánu,

-          zároveň daňovník nemôže mať uzavretú inú účastnícku zmluvu, ktorá nespĺňa vyššie uvedené podmienky.


Výška paušálnych výdavkov

60 %, maximálne 20 000 eur ročne - ak si nevediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a dosahujete príjmy podľa § 6 /bez ohľadu na počet mesiacov podnikania/.


Daňový bonus na zaplatené úroky

50 % – suma daňového bonusu zo zaplatených úrokov pri úveroch na bývanie pre mladých v príslušnom roku, najviac do výšky 400 eur ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru, najviac ale zo sumy 50-tisíc eur na jednu nehnuteľnosť.


Cestovné náhrady

0,053 eura/km - sadzba náhrady za používanie jednostopového motorového vozidla, trojkolky pre podnikanie

0,193 €/km - pri použití osobného cestného motorového vozidla

 

Sociálne poistenie

7 931 eur - maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.

6 798 eur - od 1.7.2022 (od 1.10.2022 v prípade podania DP za rok 2021 po 31.3.2022) je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená na sociálne poistenie SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2021 bol vyšší ako 6798 eur (12 x 566,5).

V roku 2022 sa bude posudzovať pre vznik platenia odvodov do Sociálnej poisťovne hranica príjmu za rok 2021 vo výške 6798 €. To znamená, že ak príjem SZČO presiahne za rok 2021 sumu 6 798 €, bude platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7.2022, príp. 1.10.2022.

566,50 eura - minimálny vymeriavací základ za obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.

187,78 eur - suma minimálneho poistného od 01.01.2022. Informáciu o novej výške poistného dostanú SZČO v priebehu januára 2022 zo Sociálnej poisťovne aj písomne. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia do 8. februára 2022 (za január 2022). 


Zdravotné poistenie

566,50 eura – je minimálny vymeriavací základ pre platenie zdravotných odvodov.

79,31 eura - suma minimálneho poistného na rok 2022 je, respektíve 39,65 eura, ak ide o osobu so zdravotným postihnutím.


Daňové priznanie

2 289,63 eura - dôležitá hranica príjmu pri podávaní priznania. Podáva ho každý, kto dosiahol v roku 2022 vyšší príjem ako je polovica nezdaniteľnej sumy, ktorá predstavuje v roku 2022 sumu 4 579,26 eura.

17 eur – daň sa nevyrubí a neplatí ak za rok 2021 nepresiahne túto sumu alebo ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2021 nepresiahnu 2 255,72 eura.

350 eur – od dane sú oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru. Zdaňuje sa len suma nad túto hranicu.  

500 eur – je od dane oslobodený príjem podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov za rok nepresiahne 500 eur a príjem podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 za rok  nepresiahne 500 eur.

Ak občan , ktorý nie je podnikateľ, vykoná jednorazovú činnosť a má z nej príjem do 500 eur ročne, nemusí túto sumu uviesť v daňovom priznaní a tak neplatí z nej dane. Od nového roka je podstatné, či túto činnosť vykoná pre podnikateľa alebo pre inú osobu. Ak pôjde o činnosť pre podnikateľa, takúto odmenu musí občan zdaniť vo svojom priznaní. Ak by však túto činnosť vykonal pre nepodnikateľa a jeho odmena by bola do 500 eur, naďalej to nemusí zdaňovať.


Daň z príjmu SZČO

15%  daň z príjmu podľa § 6 ods. 1 a 2 zo základu dane zníženého o daňovú stratu, ak daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 49 790 eur.

19% daň z príjmu
podľa § 6 ods. 1 a 2 zo základu dane zníženého o daňovú stratu, ak daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) prevyšujúce sumu 49 790 eur.

25% daň z príjmu - sadzba dane z príjmu, ktorý presiahne 176,8- násobok sumy platného živnostného minima, to je viac ako 38 553 eura, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) sú vo výške prevyšujúcej sumu 49 790 eur.

 

Daň z príjmu FO

19 % daň z príjmu fyzickej osoby- sadzba dane z príjmu, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, čiže do 38 553 eura. Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19 % suma 3 212,75 eura. Pri zrážkovej je sadzba 19 %.

25 % daň z príjmu fyzickej osoby- sadzba dane z príjmu, ktorý presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je viac ako 38 553 eura.

Nový pojem - mikrodaňovník

Zaradia sa tu tí daňovníci, ktorých príjmy (výnosy) nepresiahnu sumu obratu pre povinnosť registrácie podľa zákona o DPH, a to 49 790 eur.

Postavenie mikrodaňovníka môže daňovník nadobudnúť prvýkrát za zdaňovacie obdobie najskôr od 1. januára

Mikrodaňovníkom všaj nie je daňovník:

 1. je závislou osobou podľa písmen n) až r) zákona a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie (napr. blízka osoba, ekonomicky prepojená osoba alebo subjekt a pod.),
 2. bol na neho vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár,
 3. má zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, okrem daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia.

 

 Dôležité čísla pre s. r. o. a iné právnické osoby

Daň z príjmu PO

21 % - sadzba dane z príjmov právnickej osoby.

15 % - sadzba dane z príjmov pre právnické osoby, ktoré dosiahli za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 49 790 €.


Daňová strata


Nové pravidlá pre odpočet daňovej straty spoločnosti a SZČO prvýkrát uplatnia na straty vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020, teda prvýkrát sa bude strata odpočítavať po novom v daňovom priznaní za rok 2021.

Zmenené pravidlá odpočtu daňovej straty sa týkajú:

 • mikrodaňovníkov - pod týmto pojmom v zákone o dani z príjmov sa rozumejú daňovníci (fyzické aj právnické osoby), ktorých príjmy (výnosy) nepresiahnu sumu 49 790 €, čo predstavuje sumu obratu pre povinnosť registrácie platiteľa DPH. Daňovník môže prvýkrát štatút „mikrodaňovníka“ nadobudnúť za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr od 1.1.2021
 • SZČO s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona a právnické osoby, ktoré nie sú mikrodaňovníkmi.

Nové pravidlá pre odpočet daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie začínajúce od 1.1.2020

 Nové pravidlá umorenia daňovej straty:
 • všetci daňovníci majú možnosť odpočítania daňovej straty počas 5-tich bezprostredne po sebe nasledujúcich období počnúc rokom 2021.Mení sa tak odpočet daňovej straty zo 4-roch na 5 rokov
 • daňovníci, na ktorých sa nevzťahuje štatút mikrodaňovníka majú možnosť každoročného odpočtu daňovej straty v maximálnej výške 50% zo základu dane (čiastkového základu dane). Z toho vyplýva, že sa ruší rovnomernosť umorenia daňovej straty. Daňovníkom tak nezaniká nárok na odpočet daňovej straty v nasledujúcom zdaňovacom období v alikvotnej výške (jednej pätiny), ale majú možnosť odpočtu daňovej straty až do 5-teho roka nasledujúceho po roku, za ktorý daňovú stratu vykázali. (Pred zavedením nových pravidiel, ak si daňovník neuplatnil ¼ daňovej straty v nasledujúcom zdaňovacom období, zanikol mu nárok na jej odpočet)
 • mikrodaňovník má možnosť odpočtu daňovej straty počas 5-tich po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to v ľubovoľnej výške. Znamená to, že na daňovníka sa nevzťahuje podmineka odpočtu daňovej straty vo výške 50% základu dane (čiastkového základu dane u SZČO) a má možnosť sa slobodne rozhodnúť, v akom pomere daňovú stratu odpočíta počas nasledujúcich zdaňovacích období. Daňové straty môže odpočítať až do výšky základu dane. Uvedená skutočnosť sa vzťahuje až na daňové straty vykázane najskôr za rok 2021.Teda daňovník so statusom mikrodaňovníka môže odpočítať daňovú stratu do výšky základu dane, ak by ju vykázal, až za zdaňovacie obdobie 2021. Ak by vykázal daňovú stratu už za rok 2020, mohol by si odpočítať len 50 % zo základu dane.


 Daňové straty v daňovom priznaní za rok 2022

V daňovom priznaní za rok 2022 bude možné si odpočítať (pri zdaňovacom období kalendárny rok pri neuplatnení mimoriadneho odpočtu daňovej straty):

 • 1/4 daňovej straty za rok 2018
 • 1/4 daňovej straty za rok 2019
 • daňovú stratu za rok 2020 (podľa pravidiel uvedených vyššie).
 • daňovú stratu za rok 2021 (podľa pravidiel uvedených vyššie).


Platenie preddavkov na daň

5 000 eur – hranica pre vznik povinnosti platenia preddavkov. Ak daň za predchádzajúci rok rozhodujúca pre platenie preddavkov (zjednodušený výpočet: základ dane za rok 2020 x sadzba dane uvedená v podanom daňovom priznaní, teda 15% alebo 21%) je menšia alebo rovná tejto sume, povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov PO nevzniká.

16 600,00 eur – hranica pre určenie periodicity platenia preddavkov. Ak je výška dane za predchádzajúci rok vyššia ako 5 000 eur, ale zároveň je nižšia alebo rovná ako 16 600 eur, vzniká povinnosť platiť preddavky štvrťročne vo výške 1/4 dane za predchádzajúci rok. Ak jej výška presiahne 16 600,00 eura, vzniká povinnosť platiť mesačné preddavky vo výške 1/12 dane za predchádzajúci rok.


Dividendy v roku 2022

Z dividend za rok 2022 sa neplatia zdravotné odvody. Dividendy sa už zdaňujú 7% sadzbou.

Zdravotné odvody z dividend prijatých v roku 2022

Účtovné obdobie ich vzniku

 Preddavok v roku 2021

Vymeriavací základ v roku 2021

Sadzba

od 1. 1. 2017

neplatí sa

 

 

od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016

platí sa

max. 65 520 eur

14%

od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012

neplatí sa

max. 65 520 eur

10%

od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012 (zdravotne postihnutí)

neplatí sa

max. 65 520 eur

5%

Zdroj: dôvera

Dôležité čísla pre zamestnancov a zamestnávateľov

Minimálna mzda

646 eur - minimálna mesačná mzda, zvýšila sa od januára 2022. Minimálny hodinový zárobok je 3,713 eura platný na rok 2022.

Minimálna mzda v roku 2022 podľa stupňa náročnosti práce

Stupeň náročnosti

Koeficient minimálnej mzdy

Mesačná minimálna mzda

Hodinová minimálna mzda

 /40 hod./týždeň

1

1

646

3,713

2

1.2

762

4,379

3

1.4

878

5,046

4

1.6

994

5,713

5

1.8

1087

6,379

6

2

1226

7,046

 

Nárok zamestnanca na daňový bonus

323  eura – hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne je polovica minimálnej mzdy v roku 2022. Daňový bonus je 43,60 eura mesačne nad 6 rokov do 15 rokov a 47,14 eura pre dieťa do 6 rokov a dieťa nad 15 rokov je 23,57 eur mesačne.

 

Odvodová výnimka pre študentov z dohôd

200 eur – do tohto príjmu študenti neplatia odvody z dohôd o brigádnickej práci. Výnimka z neplatenia poistného sa stále uplatňuje písomne u zamestnávateľa prostredníctvom Oznámenia a čestného vyhlásenia k dohode o brigádnickej práci študenta. Ak má študent viacero dohôd o brigádnickej práci študenta, výnimku si môže uplatniť iba na jednu dohodu. Ak túto sumu študenti presiahnu, platia poistné na dôchodkové poistenie z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a touto sumou.

 
Odvodová výnimka pre dôchodcov

200 eur – od 01.07.2018 sú príjmy dôchodcov z dohôd oslobodené od odvodov. Majú rovnakú výnimku ako študenti stredných a vysokých škôl. Využiť to môžu starobný penzisti, predčasní starobní penzisti, invalidní dôchodcovia, tí, ktorí poberajú invalidní dôchodok, výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku alebo poberateľ invalidného výsluhového dôchodku.


Odpočítateľná položka zamestnanec a zamestnávateľ

380 eur mesačne – ostáva naďalej. Uplatňuje sa len u zamestnancov, u zamestnávateľa sa neuplatňuje.


Rekreačné poukážky

55 % – zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca poskytnúť príspevok na rekreáciu vtedy, ak zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Zamestnávatelia musia sledovať, či daný zamestnanec, ktorý požiada o príspevok, pracoval u neho nepretržite 24 mesiacov. 

Zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancovi na rekreáciu 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však do výšky 275 eur/rok. Túto maximálnu sumu dostanú len tí zamestnanci, ktorí u neho pracujú na plný úväzok. Zamestnancovi, ktorý pracuje na polovičný úväzok, musí firma prispieť na rekreáciu maximálne 137,50 eura/rok.


Stravné pre zamestnancov

3,83 eura – minimálna výška stravného lístka je počítaná ako 75 % z výšky stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín pri tuzemskej pracovnej ceste od júla 2019.

2,81 eura – musí zamestnávateľ prispievať svojim zamestnancom na stravovanie najmenej 55 % z ceny jedla, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín (5,10 eura).

 
Nemocenská dávka zamestnanca

Náhradu príjmu pri PN vypláca zamestnávateľ počas prvých 10-tich dní trvania práceneschopnosti. Počas 1. až 3. dňa je to 25 % a od 4. do 10. dňa je to 55 % z denného vymeriavacieho základu zamestnanca.

74,4987 eura – je najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN.

Nemocenskú dávku vypláca Sociálna poisťovňa od 11. dňa trvania práce neschopnosti a je vo výške 55 % z denného vymeriavacieho základu zamestnanca.

74,4987 eura – je najvyšší denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky od SP.

Maximálna nemocenská od Sociálnej poisťovne je 1 270,20 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci) alebo 1 229,23 eur mesačne (pri 30-dňovom mesiaci). /predpoklad/


Dávka v nezamestnanosti

Najvyšší   denný   vymeriavací   základ  pre   výpočet   dávky v nezamestnanosti od 1.7.2021 do 30.6.2022 je najviac zo sumy 2 x 12 x 1133/365 = 74,4987 eur.


Evidencia na úrade práce

218,06 eura/mesiac - evidovaný uchádzač o zamestnanie môže maximálne zarobiť túto sumu. Ak zarobil viac, úrad práce tohto uchádzača o zamestnanie vyradí z evidencie. Doba vykonávania práce na dohodu počas roka 2022 je maximálne 40 kalendárnych dní bez vyradenia z evidencie.

 
Exekučné zrážky

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku od 01.07.2021 do 30.06.2022

Základné nepostihnuteľné sumy:

218,06 eura – na povinného (100 % životného minima plnoletej FO)

54, 51 eura – na vyživovanú osobu (25% životného minima plnoletej FO)

Základné nepostihnuteľné sumy u dôchodcu:

218,06 eura – na povinného (100 % životného minima plnoletej FO)

109,03 eura – na vyživovanú osobu (50 % životného minima plnoletej FO)

Pri pokutách za priestupky:

109,03 eura – na povinného (50% životného minima plnoletej FO)

54,51 eura – na vyživovanú osobu (25% životného minima plnoletej FO)

 Pri zrážke výživného na maloleté dieťa:

91,58 eura – na povinného (70 % základnej sumy na povinného)

38,15 eura – na vyživovanú osobu (70 % základnej sumy na vyživovanú osobu)

Suma, nad ktorú sa zráža bez obmedzenia: 327,09 eura (150% životného minima plnoletej FO)

 

m+i

Kanceláriam+i účtovná a poradenská s.r.o.Adresa:

E-mail:
Telefón:
Jarmočná 1
064 01, Stará Ľubovňa
jaseckova@uctovnictvosl.sk
+421 944 274 247