Dotácia na stravu alebo daňový bonus. Ako si správne vybrať?

V tomto článku Vám prinášame aktuálne informácie ako a kto má nárok na zvýšený daňový bonus a obedy zadarmo a ako si správne vybrať.

V zákone o dani z príjmov sa od 01.07.2021 zaviedla zvýšená sadzba daňového bonusu na deti vo veku od 6 do 15 rokov vo výške 39,47 eur. /od 01.7.2021 do 31.12.2021/

Nárok na dotáciu na stravovanie

Nárok na dotáciu je na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu.  Ak si ani jeden z rodičov neuplatnil na dieťa nárok na daňový bonus, alebo ak rodičia na daňový bonus nemajú vôbec nárok. Teda rodičia, ktorí nemajú nárok na daňový bonus – nepracujú, prípadne ich zdaniteľný príjem podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov nedosahuje výšku 6-násoboku minimálnej mzdy, ostáva nárok na dotáciu na stravovanie. Táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením škole.

Pokiaľ si  rodičia detí vo veku od 6 do 15 rokov požiadajú o dotáciu na stravovanie, strácajú nárok na daňový bonus na dieťa.

Výška dotácie na stravu

Dotácia na stravovanie je 1,30 €/deň (za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odoberalo stravu).

Ak si rodič uplatní dotáciu na stravovanie, môže v roku 2021 formou dotácie získať najviac:

- september za 20 dní x 1,30 eur = 26 €

- október za 19 dní x 1,30 eur = 24,70 €

- november za 20 dní x 1,30 eur = 26 €

- december za 16 dní x 1,30 eur = 20,80 €


Nárok na daňový bonus

Základnou podmienkou nároku na daňový bonus je, aby mal rodič dostatočne vysoký zdaniteľný príjem.

Rodič ako zamestnanec

Ak je rodič zamestnancom, má nárok na daňový bonus za rok 2021, ak v danom roku  dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (hrubý príjem v zamestnaní) najmenej vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, čo je pre rok 2021 suma 3738 eur.

Zamestnanec /rodič/ má možnosť požiadať zamestnávateľa o vyplácanie daňového bonusu aj priebežne počas roka, teda každý mesiac vo výplate mzdy. Jeho hrubý príjem musí dosiahnuť najmenej polovicu minimálnej mzdy, t. j. 311,50 eur. Ak zamestnanec požiada svojho zamestnávateľa o vyplatenie daňového bonusu až v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, jeho celkový zdaniteľný príjem zo závislej činnosti musí v roku 2021 dosiahnuť minimálne 3738 eur.

Rodič je SZČO

Ak rodič je SZČO, nárok na daňový bonus za rok 2021 má vtedy, ak podá daňové priznanie a dosiahne zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (hrubý príjem pred odpočítaním výdavkov) podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP najmenej vo výške 3738 eur. Ďalšou podmienkou je, aby nevykázal stratu.

Výška daňového bonusu na dieťa

Daňový bonus na dieťa je od 1.7.2021 do 31.12.2021

  • 46,44 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
  • 39,47 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov, nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov však vzniká len ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
  • 23,22 eura na dieťa vo veku od 15 rokov

Daňový bonus na deti do 6 rokov je 2-násobok základnej sumy daňového bonusu. Dvojnásobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 6 rokov, posledný raz za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov.

Daňový bonus na deti od 6 rokov do 15 rokov je 1,7-násobok základnej sumy daňového bonusu. 1,7-násobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 15 rokov, posledný raz za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov. Ak sa na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov poskytuje dotácia na stravovanie, nárok na daňový bonus na takéto dieťa nie je vôbec.

Daňový bonus na dieťa bude od 1.1.2022 do 31.12.2022

  • 47,14 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
  • 43,60 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov, nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov však vzniká len ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
  • 23,57 eura na dieťa vo veku od 15 rokov

Daňový bonus na deti do 6 rokov je 2-násobok základnej sumy daňového bonusu. Dvojnásobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 6 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 6 rokov.

Daňový bonus na deti od 6 rokov do 15 rokov je 1,85-násobok základnej sumy daňového bonusu. 1,85-násobná suma daňového bonusu sa vypláca na deti do dovŕšenia veku 15 rokov, poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši vek 15 rokov. Ak sa na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov poskytuje dotácia na stravovanie, nárok na daňový bonus na takéto dieťa nie je vôbec.

Ako si teda vybrať?

Pre rodiča dieťaťa vo veku 6 až 15 rokov, ktorý spĺňa ostatné podmienky na daňový bonus (má dostatočný príjem) je výhodnejšie vybrať si daňový bonus.

Dotácia na stravovanie je od septembra po december 2021 vo výške od 20,80 eura po 26 eur maximálne. Samozrejme môže to byť aj menej ak dieťa ochorie, prípadne bude škola zatvorená. Zamestnaní rodičia by jednoznačne nemali žiadať o dotáciu na stravovanie. Niekedy však rodič nevie dopredu, či bude spĺňať všetky podmienky na uplatnenie nároku na daňový bonus v ročnom zúčtovaní alebo v daňovom priznaní. Napríklad ak rodič SZČO bude mať nízky príjem z podnikania alebo rodič zamestnanec bude pracovať len časť roka.

 

Príklady:

1.      Otec je zamestnaný, matka je na materskej/rodičovskej dovolenke

Otec pracuje ako zamestnanec, jeho hrubý mesačný príjem je 950 eur, matka je na materskej, prípadne rodičovskej dovolenke. Matka nemá nárok na daňový bonus, pretože nepracuje, nie je ani SZČO, ale otec môže požiadať o daňový bonus u svojho zamestnávateľa. Môže sa rozhodnúť o vyplácanie mesačne vo výplatnej páske na základe podpísaného Vyhlásenia alebo požiada o daňový bonus za celý rok pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň alebo pri podaní daňového priznania. Teda rodičom sa neoplatí žiadať o dotáciu na stravovanie.

2.      Matka poberá invalidný dôchodok a nepracuje, otec je nezamestnaný

Otec dieťaťa je nezamestnaný, nemá žiaden príjem a ani žiaden mať nebude do konca roka, matka poberá invalidný dôchodok, taktiež nemá žiaden príjem a ani žiaden mať nebude do konca roka. Rodičom sa takto oplatí požiadať o dotáciu na stravovanie, pretože ani jeden z rodičov nemá nárok na daňový bonus.

3.      Otec je nezamestnaný, matka do augusta pracovala a od septembra je na materskej dovolenke

Matka od januára do mája pracovala, jej hrubá mzda bola 750 eur mesačne, uplatňovala si daňový bonus u zamestnávateľa. Od júna je na materskej dovolenke, do konca roka teda už nebude mať žiaden príjem. Od júna jej zamestnávateľ už daňový bonus nevypláca. Otec je nezamestnaný a nemá nárok na daňový bonus. Matka dieťaťa požiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane, alebo si podá daňové priznanie a daňový bonus jej za jún až december bude doplatený, pretože jej ročný príjem je viac ako 3738 eur (750 eur*5mesiacov je 3750 eur). Teda rodičom sa neoplatí žiadať o dotáciu na stravovanie. Ak by sa rodičia však rozhodli od septembra pre dotáciu na stravovanie, zamestnávateľ by doplatil daňový bonus len za mesiace jún, júl a august, prípadne pri podaní daňového priznania.

4.      Otec je SZČO, matka je na materskej/rodičovskej dovolenke

Matka dieťaťa je na materskej, prípadne rodičovskej dovolenke, nemá žiaden príjem, teda nemá nárok na daňový bonus. Otec je SZČO, daňový bonus si môže uplatniť pri podávaní daňového priznania. Jeho hrubé príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti však musia byť minimálne 3738 eur, zároveň nesmie vykázať v daňovom priznaní stratu. Otec má už teraz príjmy 8000 eur, vie že nebude mať ani stratu. Rodine sa teda neoplatí žiadať o dotáciu na stravovanie. Ak by si žiadali o dotáciu na stravovanie od septembra, otec si v daňovom priznaní môže uplatniť nárok na daňový bonus len za mesiace január až august.

 

 

m+i

Kanceláriam+i účtovná a poradenská s.r.o.Adresa:

E-mail:
Telefón:
Jarmočná 1
064 01, Stará Ľubovňa
jaseckova@uctovnictvosl.sk
+421 944 274 247