Exekučné zrážky

Exekúcia je úkon donútenia a zasahuje do práv povinného. Vykonať ju je možné len spôsobmi uvedenými v § 66 až § Exekučného poriadku.

Určenie čistej mzdy a zvyšku čistej mzdy

Z čistej mzdy povinného (zamestnanca) sa vykonávajú zrážky tak, že od mzdy sa odráta:

 • preddavok na daň alebo daň z príjmov FO,

 • preddavky na zdravotné poistenie a sociálne poistenie,

 • príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie

Následne sa od zvyšku čistej mzdy odpočítavajú: nepostihnuteľná suma na povinného a nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu.

Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok a zrážok podľa Občianskeho súdneho poriadku

Základné nepostihnuteľné sumy:

 • na povinného: 118,85 eura (60 % životného minima plnoletej FO)

 • na vyživovanú osobu: 49,52 eura (25 % životného minima plnoletej FO)

Ak povinným je poberateľ dôchodku, základné nepostihnuteľné sumy sú:

 • na povinného: 198,09 eura (100 % životného minima plnoletej FO)

 • na vyživovanú osobu: 99,04 eura (50 % životného minima plnoletej FO)

Pri pokutách za priestupky

 • na povinného: 99,04 eura (50 % životného minima plnoletej FO)

 • na vyživovanú osobu: 49,52 eura (25 % životného minima plnoletej FO)

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa

 • na povinného: 83,19 eura (70 % životného minima plnoletej FO)

 • na vyživovanú osobu: 34,66 eura (70 % životného minima plnoletej FO)

Výpočet zrážok zo mzdy

Príklad:

Zamestnanec Jozef je ženatý a má vyživovaciu povinnosť k dvom maloletým deťom. Výška čistej mzdy na účely výpočtu exekučných zrážok je 300 Eur. Pri určení výšky čistej mzdy na výpočet exekučnej zrážky sa postupuje takto:

Tabulka pre príklad výpočetu výšky exekučnej zrážky

Exekučnú zrážku nie je možné vykonať, pretože zostatok čistej mzdy zamestnanca nedosahuje ani výšku nepostihnuteľných súm, ktoré sa nesmú zraziť zamestnancovi.

Tretinový systém

Zvyšok čistej mzdy podliehajúcej exekučným zrážkam vychádza z tzv. tretinového systému. Suma, nad ktorú sa zráža bez obmedzenia: 297, 13 eura (150 % životného minima plnoletej FO)

Ak zvyšok čistej mzdy zamestnanca nepresahuje 150 % životného minima, rozdelí na tretiny. Ak zvyšok čistej mzdy zamestnanca presahuje 150 % životného minima, suma vo výške 150 % životného minima sa rozdelí na tretiny a určí sa suma nad 150 % životného minima, ktorá sa pripočíta k prvej tretine.

Príklad pre prednostnú pohľadávku:

Zamestnanec František je ženatý a má jedno nezaopatrené dieťa. Výška čistej mzdy pre účely výpočtu exekučných zrážok pre prednostnú pohľadávku je 453 €.

Tabulka k prikladu pre prednostnu pohladavku

Príklad pre neprednostnú pohľadávku:

Zamestnanec František je ženatý a má jedno nezaopatrené dieťa. Výška čistej mzdy pre účely výpočtu exekučných zrážok pre neprednostnú pohľadávku je 453 €.

Tabulka k prikladu pre neprednostnu pohladavku

Poradie uspokojovania pohľadávok

Prvá tretina je určená na uspokojenie bežných pohľadávok a zvyšku prednostných pohľadávok, ktoré neboli uspokojené v druhej tretine. Z prvej tretiny sa uspokojujú pohľadávky podľa ich poradia, ktoré je určené dňom doručenia exekučného príkazu za začatie exekúcie zrážkami zo mzdy, bez ohľadu na to, či niektorá je prednostná alebo neprednostná. Ak boli dva exekučné príkazy voči jednému povinnému doručené v ten istý deň, pohľadávky sa uspokojujú pomerne. Pomer uspokojenia sa určí pomerom výšky zostatku vymáhanej sumy.

Druhá tretina je určená na uspokojenie výživného a prednostných pohľadávok. Na prednostné pohľadávky sa zrážajú dve tretiny zvyšku čistej mzdy povinného. Pohľadávky sa uspokojujú najskôr uspokojujú z druhej tretiny a vtedy, ak výška druhej tretiny nepostačuje na ich úhradu, uspokoja sa spolu s ostatnými pohľadávkami aj z prvej tretiny, ale však podľa poradia, v akom boli doručené.

Výživné má špecifické postavenie medzi pohľadávkami. Ak sa vykonávajú zrážky z druhej tretiny, uspokoja sa z nej bez ohľadu na poradie:

 1. najprv pohľadávky týkajúce sa výživného
  a) bežné výživné všetkých oprávnených,
  b) a až potom nedoplatky na výživnom za skorší čas,

 2. potom podľa poradia ostatné prednostné pohľadávky.

Tretia tretina ostáva vždy povinnému. Za žiadnych okolností sa nepoužije na úhradu pohľadávok.

Príklad:

Zamestnanec Peter je rozvedený a žije v spoločnej domácnosti s novou partnerkou, s ktorou má vlastné dieťa. Z prvého manželstva má dieťa na ktoré má vyživovaciu povinnosť. Zamestnávateľovi bol doručený exekučný príkaz vymáhania výživného. Čistá mzda zamestnanca je 450 €. Pri určení nepostihnuteľných súm a výpočte zrážky na uspokojenie výživného sa postupuje:

Druh exekúcie výživné, výška pohľadávky 250 Eur

Tabuľka pre príklad výpočtu exekučnej zrážky

Na partnerku si nepostihnuteľnú sumu uplatniť nemôže, pretože nie je jeho manželkou, uplatní si ju iba na seba a na spoločné dieťa. Na dieťa, v prospech ktorého sa vykonáva exekúcia si nepostihnuteľnú sumu uplatniť nemôže. Zrážku je možné vykonať, pretože zvyšok čistej mzdy zamestnanca je kladné číslo. Tretinový systém končí pri sume 297,13 €, preto sa suma 35,2 € zrazí bez obmedzenia. Na úhradu výživného sa použijú dve tretiny vo výške 198,08 €, tretia tretina spolu s nepostihnuteľnými sumami ostáva povinnému.

Určovanie poradia pri viacerých doručených exekučných príkazoch

Neprednostná pohľadávka bola doručená ako 1, prednostná pohľadávka bola doručená ako 2:

 1. prednostná pohľadávka sa uspokojí len z druhej tretiny,

 2. neprednostná (bežná) pohľadávka sa uspokojí z prvej tretiny.

Obe pohľadávky boli doručené v rovnaký deň , čiže majú rovnaké poradie:

 1. prednostná pohľadávka sa uspokojí z druhej tretiny,

 2. neprednostná pohľadávka sa uspokojí z prvej tretiny a ak na uspokojenie prednostnej pohľadávky nepostačuje druhá tretina, uspokojí sa pomerne s bežnou pohľadávkou z prvej tretiny.

Prednostná pohľadávka bola doručená ako 1, neprednostná pohľadávka bola doručená ako 2:

 1. prednostná pohľadávka sa uspokojí z prvej aj druhej tretiny,

 2. neprednostná pohľadávka zostane v poradí a začne sa uspokojovať až po splatení prednostnej pohľadávky.

m+i

Kanceláriam+i účtovná a poradenská s.r.o.Adresa:

E-mail:
Telefón:
Jarmočná 1
064 01, Stará Ľubovňa
jaseckova@uctovnictvosl.sk
+421 944 274 247