Novela zákona o DPH platná od roku 2016

Spoločnosť M+I Účtovná a poradenská, s. r. o. sa vám snaží medzi prvými prinášať novinky, ktoré budú platiť od roku 2016.

DPH len zo zaplatených faktúr

Pre malých a stredných podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, ktorí sa rozhodnú postupovať podľa osobitnej úpravy uplatňovania DPH na základe platieb nebudú musieť platiť DPH z vystavených faktúr, ktoré im odberateľ ešte nezaplatil. DPH zaplatia až vtedy, keď im tieto pohľadávky budú skutočne zaplatené. Rovnaký postup sa bude uplatňovať aj na právo na odpočítanie DPH. Podnikateľom, ktorí budú uplatňovať nový režim DPH vznikne právo na odpočítanie DPH až keď za nadobudnutý tovar alebo prijatú službu svojim dodávateľom reálne zaplatia. Tento postup si však nebudú môcť uplatniť všetci platitelia DPH, ale bude určený len pre tých, ktorí spĺňajú stanovené kritériá. Podnikatelia postupujúci podľa osobitného režimu uplatňovania DPH na základe platieb budú musieť tiež vo svojich faktúrach uvádzať aj slovnú informáciu: daň sa uplatňuje na základe prijatia platby.

Osobitná úprava uplatňovania DPH na základe prijatia alebo poskytnutia platby za dodané alebo nadobudnuté tovary alebo služby znamená dobrovoľnú úpravu, ktorú budú môcť použiť len tí platitelia DPH, ktorí spĺňajú podmienky: „klasického“ platiteľa registrovaného podľa § 4 zákona o DPH, platiteľ za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahol obrat 100 000 eur a predpokladá, že v prebiehajúcom kalendárnom roku nedosiahne obrat 100 000 eur a na platiteľa nebol vyhlásený konkurz alebo platiteľ nevstúpil do likvidácie. Podnikateľ, ktorý spĺňa uvedené podmienky, a ktorý sa rozhodol postupovať podľa osobitného režimu uplatňovania DPH na základe platieb, uplatňuje túto úpravu od prvého dňa zdaňovacieho obdobia (prvý deň kalendárneho mesiaca alebo štvrťroka podľa typu zdaňovacieho obdobia). Účinnosť novely zákona o DPH platí od 1. januára 2016, preto budú môcť podnikatelia podľa osobitného režimu uplatňovania DPH na základe platieb postupovať najskôr počnúc zdaňovacím obdobím začínajúcim 1. januára 2016.

Povinnosťou platiteľa, ktorý sa rozhodol postupovať podľa osobitného režimu uplatňovania DPH na základe platieb, bude písomne oznámiť daňovému úradu dátum začatia uplatňovania tohto režimu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom osobitnú úpravu DPH na základe platieb začal uplatňovať. V prípade, že je platiteľ povinný skončiť uplatňovanie osobitného režimu DPH na základe platieb z niektorého z dôvodov, je povinný tento dátum písomne oznámiť daňovému úradu najneskôr do piatich dní od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatňovanie osobitného režimu DPH na základe platieb skončil.

Znížená sadzba 10 % DPH na vybrané potraviny

Na Slovensku sa znížená sadzba DPH už uplatňuje na niekoľko presne daných tovarov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 7 zákona o DPH, medzi ktoré patria napríklad lieky alebo knihy. Znížená sadza DPH sa vzťahuje na tieto potraviny:

Znížená DPH na vybrané potraviny

Zmeny v kontrolnom výkaze v spôsobe uvádzania bločkov z pokladnice

Platitelia DPH musia podávať od roku 2014 kontrolný výkaz, ktorý prejde výraznou zmenou, aby sa zabránilo daňovým únikom v časti B.3. Zmení sa spôsob uvádzania zjednodušených faktúr, medzi ktoré patria hlavne doklady z elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice, doklad z tankovacích automatov a podkladová časť diaľničnej nálepky, ktorá ostane príjemcovi služby po oddelení nalepovacej časti nálepky, ak obsahuje identifikačné údaje dodávateľa. Údaje z týchto zjednodušených faktúr sa doteraz v kontrolnom výkaze uvádzajú v celkových sumách a nerozpisujú sa podľa jednotlivých dodávateľov. Ak za príslušné zdaňovacie obdobie celková suma odpočítanej DPH zo zjednodušených faktúr presiahne sumu 3 000 €, budú títo podnikatelia musieť tieto doklady samostatne rozpisovať. Zmena v kontrolnom výkaze nadobudne platnosť až od 1. apríla 2016.

Nezloženie zábezpeky nebude príčinou pre zamietnutie registrácie pre DPH

Podnikatelia, ktorí podajú žiadosť o registráciu pre DPH, či už povinne z dôvodu dosiahnutia obratu 49 790 eur za najviac dvanásť predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo dobrovoľne predtým, ako takýto obrat dosiahnu, budú registrovaní pre DPH aj v prípade, že zábezpeku na DPH nezložia alebo ju zložia v nižšej sume. Ak bude podnikateľovi uložená povinnosť zložiť zábezpeku, ale ten ju nezloží alebo ju zloží v nižšej čiastke, daňový úrad aj napriek tomu registrácii pre DPH vyhovie, ale výšku určenej zábezpeky bude od neho naďalej vymáhať. Čiže od roku 2016 budú registrovaní pre DPH úplne všetci povinní alebo dobrovoľní žiadatelia. V súčasnosti platí, že ak žiadateľ o registráciu pre DPH v lehote do 20 dní od doručenia rozhodnutia o zložení zábezpeky túto zábezpeku nezloží alebo ju zloží v nižšej čiastke, daňový úrad žiadosť o registráciu pre DPH zamietne.

Začínajúci podnikatelia, ktorí požiadajú o dobrovoľnú registráciu pre DPH a v čase podania žiadosti nebudú uskutočňovať dodanie tovarov alebo služieb, ale budú vykonávať len prípravnú činnosť na podnikanie, nebudú povinní z dôvodu dobrovoľnej registrácie skladať zábezpeku na DPH. Oslobodenie od skladania zábezpeky pre začínajúcich podnikateľov sa podľa prechodných ustanovení bude vzťahovať až na žiadosti o registráciu pre DPH, ktoré budú podané od 1. januára 2016.

Presnejšie postupy pre výpočet pomeru na účely pomerného odpočítania DPH

Prípad, kedy sa uplatňuje pomerné odpočítanie DPH, je ak platiteľ prijaté služby a nadobudnutý hmotný majetok iný ako odpisovaný hmotný majetok podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov použije na účely svojho podnikania, ako aj na iné ako podnikateľské účely. Vtedy je možné DPH odpočítať len v pomere zodpovedajúcom rozsahu použitia týchto služieb alebo majetku na podnikanie k celkovému rozsahu použitia týchto služieb alebo majetku . Do zákona o DPH sa jeho novelou od roku 2016 dostanú presnejšie inštrukcie, na základe ktorých sa tento pomer bude určovať. Pomer použitia hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie sa určí podľa: výšky príjmu z podnikania a iného príjmu ako je príjem z podnikania, doby používania hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie alebo podľa vlastného kritéria, ktorého použitie objektívne zohľadňuje rozsah použitia hmotného majetku a služieb na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie.

Rovnako sa pomerné odpočítanie DPH uplatňuje aj na investičný majetok, ktorý sa používa na podnikateľské účely a súčasne aj na iné ako podnikateľské účely. Investičným majetkom teda sú budovy, stavebné pozemky, byty a nebytové priestory a tiež aj nadstavby budov, prístavby budov a stavebné úpravy budov, bytov a nebytových priestorov, ktoré si vyžadovali stavebné povolenie. Podnikateľ si môže DPH odpočítať len v rozsahu použitia tohto investičného majetku na podnikanie. Pomer použitia uvedeného investičného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie sa určí podľa plochy nehnuteľnosti používanej na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie, doby používania investičného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie alebo podľa vlastného kritéria, ktorého použitie objektívne zohľadňuje rozsah použitia investičného majetku na podnikanie a na iný účel ako na podnikanie.

Zmiernenie podmienok pre vrátenie nadmerného odpočtu v skoršej lehote

Novelou zákona o DPH sa podmienky pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu zmierňujú. Zmenšuje sa doba na posúdenie platobnej disciplíny podnikateľa voči daňovému, colnému úradu, Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam z 12 na 6 kalendárnych mesiacov a voči uvedeným inštitúciám budú tolerované aj nedoplatky, najviac 1 000 eur (predtým bola nulová tolerancia). Po novele daňový úrad vráti platiteľovi DPH nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, ak sú súčasne splnené nasledujúce podmienky:

  1. zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac,

  2. bol platiteľom DPH najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, a

  3. v období šiestich (pôvodne dvanástich) kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, nemal daňové nedoplatky, colné nedoplatky, nedoplatky na zdravotných odvodoch a nedoplatky na sociálnych odvodoch v súhrnne viac ako 1 000 eur.

Ak podnikateľ nespĺňa tieto podmienky, tak nadmerný odpočet sa najskôr odpočítava od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období a až potom, ak je vyšší ako táto vlastná daňová povinnosť, ho daňový úrad vo výške prevyšujúcej vlastnú daňovú povinnosť platiteľovi DPH vráti. Nové podmienky pre rýchlejšie vrátenie nadmerného odpočtu sa použijú na zdaňovacie obdobie, ktorým je december 2015.

Samozdanenie na všetky nadobudnutia tovarov, ak dodávateľom je zahraničná osoba a miesto dodania je v tuzemsku

Novelou dochádza k rozšíreniu prípadov, kedy je tuzemská zdaniteľná osoba povinná platiť DPH, na všetky dodania tovarov v tuzemsku v prípade, že dodávateľom je zahraničná osoba z iného členského štátu Európskej únie alebo tretieho štátu, ak miesto dodania služby alebo tovaru je v tuzemsku. Čiže zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, bude povinná platiť DPH pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, 10 a 11 zákona o DPH (služby súvisiace s nehnuteľnosťou, krátkodobý nájom dopravných prostriedkov, doprava osôb, vstupné na podujatia, stravovacie a reštauračné služby) a pri všetkom tovare (okrem tovaru, ktorý je dodaný formou zásielkového predaja), ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, ak miesto dodania služby/tovaru je v tuzemsku. V súčasnosti sa povinnosť platiť DPH pri takýchto dodávkach vzťahuje na uvedené služby a len na tovar dodaný s inštaláciou alebo montážou.

Všetky tieto informácie a poradenstvo vám radi poskytneme osobne v Starej Ľubovni. Spracujeme jednoduché a podvojné účtovníctvo.

m+i

Kanceláriam+i účtovná a poradenská s.r.o.Adresa:

E-mail:
Telefón:
Jarmočná 1
064 01, Stará Ľubovňa
jaseckova@uctovnictvosl.sk
+421 944 274 247