Odvody SZČO 2016/2017

Od kedy musí začínajúci živnostník platiť odvody platné v roku 2017

SZČO majú povinnosť oznámiť svojej zdravotnej poisťovni zmenu alebo vznik platiteľa poistného do 8 dní odo dňa zmeny. Začínajúca SZČO (živnostník) nemá oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni v súvislosti so začatím podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti.

Povinnosť platiť poistné vzniká odo dňa, od ktorého je poistenec SZČO, platí sa mesačnými preddavkami počas kalendárneho roka. Preddavky na poistné sú splatné do 8. Dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Povinnosť SZČO platiť poistné do Sociálnej poisťovne sa posudzuje k 1.7. nasledujúceho kalendárneho roka (resp. k 1.10. nasledujúceho kalendárneho roka, ak mala SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania). Ak teda SZČO v roku 2016 mala príjmy z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti viac ako 0,5x12x883 eur = 5 298 eur, vznikne jej povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne od 1.7.2017, resp. od 1.10.2017. Keď vznikne SZČO povinnosť platiť poistné od 1.7.2017, prvé poistné je povinná zaplatiť do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, teda do 8.8.2017.

Vymeriavací základ SZČO na účely zdravotného a sociálneho poistenia v roku 2017

Pre rok 2017 je pre SZČO stanovený minimálny vymeriavací základ vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok 2015, teda 50 % z 883 eur, čo predstavuje na rok 2017 predstavuje sumu minimálneho základu SZČO 441,50 eur mesačne. Novelou zákona o zdravotnom poistení sa maximálny vymeriavací základ SZČO na účely zdravotného poistenia od 1.1.2017 ruší.

Maximálny vymeriavací základ SZČO pre rok 2017 na účely sociálneho poistenia je 7-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2015, čiže 7x883 eur. Od 1.1.2017 je na účely sociálneho poistenia maximálny vymeriavací základ SZČO vo výške 6 181 eur mesačne.

Vymeriavací základ SZČO na účely zdravotného a sociálneho poistenia sa vypočíta:

Čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti

+

zaplatené poistné na zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské, dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity)

/1,486.

Výška preddavku do zdravotnej poisťovne od 01.01.2017

Vymeriavací základ SZČO, ktorá nie je zároveň zamestnancom ani poistencom štátu (napr. študentom), je od 1.1.2017 vo výške od 441,50 eur.

Na SZČO, ktorá je zároveň zamestnancom alebo poistencom štátu sa nevzťahuje podmienka minimálneho základu. To znamená, že SZČO, ktorá je zároveň zamestnancom alebo poistencom štátu, môže mať v roku 2017 aj nižší vymeriavací základ ako je minimálny základ stanovený pre rok 2017.

Minimálne preddavky SZČO, ktorá nie je súčasne zamestnancom ani poistencom štátu pre rok 2017 sú vo výške 14% z minimálneho základu 441,50 eur. Minimálne odvody SZČO do zdravotnej poisťovne na rok 2017 sú v sume 61,81 eur, čo je v porovnaní s rokom 2016 prírastok o 1,75 eur. Minimálny preddavok SZČO so zdravotným postihnutím (ktorá nie je súčasne zamestnancom ani poistencom štátu) do zdravotnej poisťovne je v roku 2017 vo výške 7 % z 441,50 eur, čiže 30,90 eur.

Pre začínajúce SZČO, ktoré vznikli v roku 2016 to znamená, že od svojho vzniku až po 31.12.2017 si sami určia, v akej výške budú platiť preddavky do zdravotnej poisťovne, lebo v roku 2017 sa výška preddavkov vypočítava zo základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti dosiahnutej v roku 2015, keď táto osoba ešte nevykonávala činnosť SZČO. Začínajúce SZČO, ktoré vznikli v roku 2016 si museli v roku 2016 určiť preddavok najmenej v sume 60,06 eur. Od 1.1.2017 sa výška minimálneho preddavku na zdravotné poistenie zvýši na 61,81 eur, takže SZČO s minimálnou výškou preddavku budú od 1.1.2017 platiť preddavok v sume 61,81 eur.

Začínajúca SZČO, ktorá je zároveň zamestnancom alebo poistencom štátu (a vznikla v 2016) si môže zvoliť platenie preddavku na zdravotné poistenie aj v nižšej sume, prípadne aj v nulovej výške, pretože na ňu sa nevzťahuje povinnosť minimálnych preddavkov. Musí však počítať s tým, že po konci kalendárneho roka jej na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia (RZZP) vyjde nedoplatok na zdravotnom poistení. Na základe RZZP za rok 2016 jej vznikne povinnosť platiť preddavky v stanovenej výške od 1.1.2018, ktorá môže byť nižšia ako minimálne preddavky.

Zdravotná poisťovňa vykoná po skončení kalendárneho roka ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, v ktorom vypočíta výšku preddavkov na obdobie po nasledujúcom období. Ročné zúčtovanie za rok 2015 doručí SZČO v priebehu roka 2016, v ktorom bude daná výška preddavkov na rok 2017.

Výška preddavku do sociálnej poisťovne od 01.01.2017

SZČO povinne platí poistné do Sociálnej poisťovne vo výške 33,15% z vymeriavacieho základu vypočítaného na základe údajov z daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok.

*SZČO, ktorej bol priznaný starobných dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek, neplatí poistné na invalidné poistenie.

SZČO si môže okrem povinného poistného do Sociálnej poisťovne platiť aj dobrovoľné poistné na poistenie v nezamestnanosti vo výške 2 % z vymeriavacieho základu.

Sumy minimálneho a maximálneho poistného do Sociálnej poisťovne sa menia vždy k 1.1., ale povinnosť platiť poistné a výška poistného konkrétnej SZČO sa hodnotí k 1.7., prípadne k 1.10.

Ak SZČO povinne doteraz platila minimálne poistné od 1.7.2016 vo výške 142,20€, od 1.1.2017 naďalej platí minimálne poistné, ale už vo výške 146,35€ (prvú platbu vo zvýšenej sume je povinná zaplatiť do 8.2.2017).

SZČO platí do Sociálnej poisťovne poistné a nie preddavky, ako pri zdravotnom poistení. Znamená to, že na konci roka sa nezúčtováva zaplatené poistné do Sociálnej poisťovne a tak nemôže vzniknúť SZČO nedoplatok ani preplatok.

m+i

Kanceláriam+i účtovná a poradenská s.r.o.Adresa:

E-mail:
Telefón:
Jarmočná 1
064 01, Stará Ľubovňa
jaseckova@uctovnictvosl.sk
+421 944 274 247