Odvody SZČO 2021/2022

 

Od kedy musí začínajúci živnostník platiť odvody platné v roku 2022 a ďalšie zaujímavé aktuality sa dozviete v tomto článku.


Od kedy musí začínajúci živnostník platiť odvody platné v roku 2022

SZČO majú povinnosť oznámiť svojej zdravotnej poisťovni zmenu alebo vznik platiteľa poistného do 8 dní odo dňa zmeny. Začínajúca SZČO (živnostník) nemá oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni v súvislosti so začatím podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti.

Povinnosť platiť poistné vzniká odo dňa, od ktorého je poistenec SZČO, platí sa mesačnými preddavkami počas kalendárneho roka. Preddavky na poistné sú splatné do 8. Dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Povinnosť SZČO platiť poistné do Sociálnej poisťovne sa posudzuje k 1.7. nasledujúceho kalendárneho roka (resp. k 1.10. nasledujúceho kalendárneho roka, ak mala SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania). Ak teda SZČO v roku 2021 mala príjmy z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti viac ako 6 798 eur, vznikne jej povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne od 1.7.2022, resp. od 1.10.2022. Keď vznikne SZČO povinnosť platiť poistné od 1.7.2022, prvé poistné je povinná zaplatiť do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, teda do 8.8.2022.Minimálne odvody SZČO v porovnaní rokov 2021 a 2022

 

Rok 2021

Rok 2022

Sadzba poistného

Výška minimálneho vymeriavacieho základu

Výška minimálnych odvodov

Výška minimálneho vymeriavacieho základu

Výška minimálnych odvodov

Odvody do SP

33,15 %

545 €

180,99 €

566,50 €

187,78 €

Odvody do ZP

14% (7%)

545 €

76,44 € (38,22 €)

566,50 €

79,31 €    (39,65 €)

Minimálne odvody SZČO do SP a ZP spolu

x

257,43 €

x

267,09  

Zvýšenie celkových minimálnych odvodov SZČO

9,66 €

 

Vymeriavací základ SZČO na účely zdravotného a sociálneho poistenia v roku 2022

Pre rok 2022 je pre SZČO stanovený minimálny vymeriavací základ vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok 2019, teda 50 % z 1 133 eur, čo predstavuje na rok 2022 predstavuje sumu minimálneho základu SZČO 566,50 eur mesačne.

Maximálny vymeriavací základ SZČO pre rok 2022 na účely sociálneho poistenia je 7-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2022 čiže

7x1 133 eur. Od 1.1.2022 je na účely sociálneho poistenia maximálny vymeriavací základ SZČO vo výške 7 931 eur mesačne.

Vymeriavací základ SZČO na účely zdravotného a sociálneho poistenia sa vypočíta:

Čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti

+

zaplatené poistné na zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské, dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity)

/1,486.

Výška preddavku do zdravotnej poisťovne od 01.01.2022

Vymeriavací základ SZČO, ktorá nie je zároveň zamestnancom ani poistencom štátu (napr. študentom), je od 1.1.2022 vo výške od 566,50 eur.

Na SZČO, ktorá je zároveň zamestnancom alebo poistencom štátu sa nevzťahuje podmienka minimálneho základu. To znamená, že SZČO, ktorá je zároveň zamestnancom alebo poistencom štátu, môže mať v roku 20122 aj nižší vymeriavací základ ako je minimálny základ stanovený pre rok 2022.

Minimálne preddavky SZČO, ktorá nie je súčasne zamestnancom ani poistencom štátu pre rok 2021 sú vo výške 14% z minimálneho základu 566,50 eur. Minimálne mesačné odvody SZČO do zdravotnej poisťovne na rok 2022 budú v sume 79,31 eur. Minimálny preddavok SZČO so zdravotným postihnutím (ktorá nie je súčasne zamestnancom ani poistencom štátu) do zdravotnej poisťovne je v roku 2022 vo výške 7 % z 566,50 eur, čiže 39,65 eur.

Pre začínajúce SZČO, ktoré vznikli v roku 2021 to znamená, že od svojho vzniku až po 31.12.2022 si sami určia, v akej výške budú platiť preddavky do zdravotnej poisťovne, lebo v roku 2022 sa výška preddavkov vypočítava zo základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti dosiahnutej v roku 2021, keď táto osoba ešte nevykonávala činnosť SZČO. Začínajúce SZČO, ktoré vznikli v roku 2021 si museli v roku 2021 určiť preddavok najmenej v sume 76,44 eur. Od 1.1.2022 sa výška minimálneho preddavku na zdravotné poistenie zvýši na 79,31 eur, takže SZČO s minimálnou výškou preddavku budú od 1.1.2022 platiť preddavok v sume 79,31 eur.

Začínajúca SZČO, ktorá je zároveň zamestnancom alebo poistencom štátu (a vznikla v 2021) si môže zvoliť platenie preddavku na zdravotné poistenie aj v nižšej sume, prípadne aj v nulovej výške, pretože na ňu sa nevzťahuje povinnosť minimálnych preddavkov. Musí však počítať s tým, že po konci kalendárneho roka jej na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia (RZZP) vyjde nedoplatok na zdravotnom poistení. Na základe RZZP za rok 2021 jej vznikne povinnosť platiť preddavky v stanovenej výške od 1.1.2022, ktorá môže byť nižšia ako minimálne preddavky.

Zdravotná poisťovňa vykoná po skončení kalendárneho roka ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, v ktorom vypočíta výšku preddavkov na obdobie po nasledujúcom období. Ročné zúčtovanie za rok 2021 doručí SZČO v priebehu roka 2022, v ktorom bude daná výška preddavkov na rok 2023.

Výška preddavku do sociálnej poisťovne od 01.01.2022

SZČO povinne platí poistné do Sociálnej poisťovne vo výške 33,15% z vymeriavacieho základu vypočítaného na základe údajov z daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok.

*SZČO, ktorej bol priznaný starobných dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek, neplatí poistné na invalidné poistenie.

Vymeriavací základ SZČO je od 1.1.2022 vo výške od 566,50 eur. Minimálne mesačné odvody do sociálnej poisťovne v roku 2022 budú v sume 187,78 eur.

SZČO si môže okrem povinného poistného do Sociálnej poisťovne platiť aj dobrovoľné poistné na poistenie v nezamestnanosti vo výške 2 % z vymeriavacieho základu.

Sumy minimálneho a maximálneho poistného do Sociálnej poisťovne sa menia vždy k 1.1., ale povinnosť platiť poistné a výška poistného konkrétnej SZČO sa hodnotí k 1.7., prípadne k 1.10.

Ak SZČO povinne doteraz platila minimálne poistné od 1.7.2021 vo výške 180,99 €, od 1.1.2022 naďalej platí minimálne poistné, ale už vo výške 187,78 € (prvú platbu vo zvýšenej sume je povinná zaplatiť do 8.2.2022).

SZČO platí do Sociálnej poisťovne poistné a nie preddavky, ako pri zdravotnom poistení. Znamená to, že na konci roka sa nezúčtováva zaplatené poistné do Sociálnej poisťovne a tak nemôže vzniknúť SZČO nedoplatok ani preplatok.

 

 

m+i

Kanceláriam+i účtovná a poradenská s.r.o.Adresa:

E-mail:
Telefón:
Jarmočná 1
064 01, Stará Ľubovňa
jaseckova@uctovnictvosl.sk
+421 944 274 247