Osobný bankrot po novom

Čoraz viac ľudí v poslednej dobe uvažuje nad možnosťou osobného bankrotu v prípade, keď sa minú všetky finančné prostriedky, ktorými by mohli uhradiť svoje dlhy. V tomto článku sa posnažíme aspoň trochu priblížiť túto čoraz viac aktuálnejšiu tému. Čo to teda je osobný bankrot a aké sú podmienky sa dočítate v tomto článku.

Čo je osobný bankrot

V prípade platobnej neschopnosti ide o odpustenie dlhu. Platobne neschopnou osobou sa stane akákoľvek fyzická osoba alebo podnikateľ, podmienkou je, že musí byť voči dlžníkovi vedené exekučné alebo iné obdobné vykonávacie konanie, pričom stačí ak aspoň jeden z jeho dlhov je 180 dní po splatnosti a výška dlhov musí byť väčšia ako hodnota majetku dlžníka. Za osobný bankrot sa platí správcovi bankrotu aktuálne 500 eur na úvod. Je to vlastne len preddavok na úhradu odmeny a výdavkov správcu celého procesu, kde túto sumu uhradí priamo na súd, ktorý bude osobný bankrot riešiť.

Je dôležité ešte uviesť, že dlžník má možnosť domáhať sa osobného bankrotu len raz za 10 rokov od vyhlásenia konkurzu alebo od určenia splátkového kalendára.

Formy bankrotu

 • konkurz (vhodné ak dlžník nemá majetok)
 • splátkový kalendár (vhodné, ak dlžník nejaký majetok má a chce si ho nechať)

Konkurz

Speňaží sa celý majetok dlžníka a následne súd rozhodne o oddlžení. Získané finančné prostriedky sa prerozdelia medzi veriteľov pričom platí, že konkurzu nepodlieha majetok, ktorý ma charakter nepostihnuteľnej hodnoty obydlia a tiež majetok, ktorý nemôže byť predmetom exekúcie.

Kedy je konkurz výhodnejší?

Oplatí sa vtedy, ak má dlžník veľa dlhov, nemá dostatočný majetok na úhradu dlhov a je nezamestnaný alebo ak je ochotný vzdať sa svojho majetku výmenou za zbavenie sa svojich dlhov. V tomto prípade sa uplatňuje inštitút nepostihnuteľnosti obydlia v sume 10 000 €, kedy pri speňažovaní majetku je dlžníkovi zaručená táto suma na zabezpečenie bývania. Vypláca sa v hodnote 250 € mesačne počas 3 rokov. Táto suma bude dlžníkovi mesačne k dispozícii.

Splátkový kalendár

Dlžníkovi je poskytnutá ochrana pred veriteľmi, čiže oddlženie a správca vyhotoví splátkový kalendár, kde dlžník je povinný splatiť minimálne 30% svojich dlhov a zároveň uspokojenie pohľadávok musí byť o 10 % vyššie, než aké by veritelia dostali, ak by bol na dlžníka vyhlásený konkurz.

Kedy je splátkový kalendár výhodnejší?

Splátkový kalendár je lepšia voľba pre tých, ktorí majú majetok a jeho hodnota je vyššia než suma dlhov a nechcú oň prísť. Je potrebné v tomto prípade byť zamestnaný a zvládať splácať 5 rokov podľa splátkového kalendára.

Niektorých dlhov sa však nedá zbaviť a patria sem tieto typy dlhov:

 • dlhy z vyživovacej povinnosti na dieťa,
 • zabezpečená pohľadávka, napríklad hypotéka
 • pohľadávka, ktorú musíte uhradiť za spôsobené škody
 • pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
 • peňažný trest podľa Trestného konania,
 • nepeňažné pohľadávky,
 • pohľadávka z pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci.

Postup pri podávaní návrhu na osobný bankrot

 1. Podanie žiadosti o poskytnutie právnej pomoci vo veci osobného bankrotu spolu s potrebnými prílohami na Centrum právnej pomoci
 2. Rozhodnutie Centra právnej pomoci o priznaní nároku na poskytnutie právnej pomoci: A) v prípade konkurzu určenie Centra na podanie návrhu na konkurz; B) v prípade splátkového kalendára určenie advokáta na prípravu a podanie návrhu na určenie splátkového kalendára
 3. Podanie návrhu na súd, ktorý rozhodne do 15 dní od doručenia
 4. Rozhodnutie súdu o povolení oddlženia, ktorým rozhodnutím bude ustanovený aj správca (účinky oddlženia nastávajú už súdnym rozhodnutím)
 5. Ďalší priebeh osobného bankrotu – A) v prípade konkurzu nastane speňažovanie majetku. Ak dlžník žiadny majetok nemá, správca to oznámi v Obchodnom vestníku a konkurz končí B) v prípade splátkového kalendára nastáva päťročné obdobie, počas ktorého dlžník plní súdom určený splátkový kalendár
 6. Skončenie konania

Či už ste existujúca spoločnosť alebo len začínate s podnikaním neváhajte nás kontaktovať a navštívte nás v našej spoločnosti M+I Účtovná a poradenská s. r. o. , kde Vám radi pomôžeme s Vaším podnikaním. Našim klientom sa snažíme ponúkať kvalitné služby k ich maximálnej spokojnosti.

m+i

Kanceláriam+i účtovná a poradenská s.r.o.Adresa:

E-mail:
Telefón:
Jarmočná 1
064 01, Stará Ľubovňa
jaseckova@uctovnictvosl.sk
+421 944 274 247