Paušálne výdavky v roku 2015

Paušálne výdavky predstavujú jednu z možností uplatňovania daňových výdavkov pri podnikaní fyzickej osoby. Môže ich uplatniť daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý nie je platiteľom DPH alebo ktorý je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia a rozhodne sa, že neuplatní preukázateľné daňové výdavky. Paušálne výdavky predstavujú sumu vo výške 40% zo súčtu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Ak má daňovník aj príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, z príjmov z tejto činnosti si môže osobitne uplatniť 40 % do daňových výdavkov vo forme paušálnych výdavkov.

Pre zdaňovacie obdobie 2015 je výška paušálnych výdavkov obmedzená sumou 5 040 eur. Teda v roku 2015 pri príjmoch do 12 600 eur, neprekročí daňovník hranicu 5 040 eur, keďže 40% zo sumy 12 600 eur je 5 040 eur. To ale neznamená, že daňovníkovi s príjmami vyššími ako 12 600 eur sa uplatňovanie paušálnych výdavkov neoplatí. Aj daňovníkovi s vyššími príjmami sa paušálne výdavky môžu oplatiť v prípade, ak by jeho skutočné výdavky bez odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne za rok 2015 boli nižšie ako suma 5 040 eur.

Ak daňovník s príjmami zo živnosti má aj iné druhy príjmov z podnikania resp. z inej samostatnej zárobkovej činnosti, môže sa rozhodnúť iba pre jeden spôsob uplatnenia daňových výdavkov. To znamená, že pri všetkých týchto príjmoch (§ 6 ods. 1 a 2) uplatní výdavky jednotným spôsobom, buď preukázateľné výdavky alebo výdavky percentom. Z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva si môže daňovník uplatniť paušálne výdavky vo výške 25 % z týchto príjmov, najviac však do sumy 5 040 eur ročne.

Okrem paušálnych výdavkov si môže daňovník ešte zaplatené povinné poistné a príspevky do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne súvisiace s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti samostatne uplatniť do daňových výdavkov.

Príklad na výpočet základu dane pri uplatnení paušálnych výdavkov

Pán Peter podniká na základe živnostenského oprávnenia ako účtovník. V roku 2015 mal príjmy vo výške 8 000 eur. Rozhodol sa, že za rok 2015 si uplatní paušálne výdavky. Počas roka platil poistné a príspevky do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne.

Základ dane pri paušálnych výdavkov

Ak sa daňovník rozhodne neuplatniť paušálne výdavky, môže si uplatniť skutočne preukázateľné výdavky (musí mať však ku každému z nich doklad), musia byť uznateľné za daňový výdavok a zaúčtované v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve alebo zaevidované v daňovej evidencii.

Uplatnenie paušálnych výdavkov, ak daňovník získa živnostenské oprávnenie v priebehu roka

Ak daňovník získa živnostenské oprávnenie na podnikanie v priebehu zdaňovacieho obdobia a bude dosahovať len príjmy zo živnosti, pričom sa na daňové účely rozhodne uplatniť paušálne výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov zo živnosti, tieto výdavky môže uplatniť najviac vo výške 420 eur mesačne, a to počnúc mesiacom, kedy získal živnostenské oprávnenie.

Príklad

Pán Jozef získal v máji 2015 živnostenské oprávnenie na vykonávanie činnosti montéra a v tomto období začal podnikať. V roku 2015 uplatňoval paušálne výdavky. Jeho príjem za rok 2015 bol vo výške 9 800 eur.

Paušálne výdavky pri živnostenskom oprávnení

Uplatnenie paušálnych výdavkov, ak daňovník skončí živnosť v priebehu roka

Ak daňovník, ktorí má príjmy len zo živnosti a uplatňuje paušálne výdavky vo výške 40 % z úhrnu týchto príjmov, zruší živnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, uplatní tieto výdavky najviac vo výške 420 eur mesačne, a to aj za mesiac, v ktorom skončil podnikanie.

Príklad

Pán František ukončil živnosť v máji 2015 a počas tohto obdobia dosiahol príjmy zo živnosti vo výške 11 000 eur.

Paušálne výdavky pri ukončení živnosti

m+i

Kanceláriam+i účtovná a poradenská s.r.o.Adresa:

E-mail:
Telefón:
Jarmočná 1
064 01, Stará Ľubovňa
jaseckova@uctovnictvosl.sk
+421 944 274 247