Podnikanie cudzinca (zahraničnej osoby) na Slovensku

Prinášame Vám článok na aktuálnu tému podnikania cudzinca na Slovensku v postavení fyzickej osoby na základe živnostenského oprávnenia a v postavení právnickej osoby napr. s. r. o.. Dozviete sa základné informácie ako získať živnostenské oprávnenie pre cudzinca.

Spoločník s. r. o. a konateľ s. r. o.

V prípade spoločníka v s. r. o. pre cudzinca nie sú kladené žiadne podmienky, čiže cudzinec z ktorejkoľvek krajiny môže byť spoločníkom v s. r. o. bez obmedzení.

V prípade konateľa s. r. o. je situácia iná, vyžaduje sa splnenie určitých podmienok, základom je mať povolenie na pobyt na Slovensku. Ak je však konateľ občan členského štátu EÚ alebo občas členského štátu OECD, tak sa to nevyžaduje. Na povolenie na pobyt je potrebné splniť niekoľko podmienok a predložiť množstvo dokladov.

V tomto článku sa však budeme venovať fyzickým osobám podnikajúcim na základe živnostenského oprávnenia.

Zahraničné osoby a živnostenské podnikanie na Slovensku

Podnikanie zahraničných osôb na území Slovenskej republiky upravujú hlavne dva predpisy: zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“). Ak má fyzická osoba trvalý pobyt na Slovensku môže prevádzkovať živnosť ako slovenská osoba. Ak však nemá trvalý pobyt na Slovensku môže prevádzkovať živnosť ako zahraničná osoba. Môže podnikať za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenská osoba.

Cudzinec môže podnikať na Slovensku na základe Obchodného zákonníka buď ako:

  • podnik zahraničnej osoby - ak cudzinec nie je v mieste svojho trvalého pobytu podnikateľom alebo ak podnikateľom v mieste svojho trvalého pobytu je, ale chce na Slovensku podnikať, no v inom predmete podnikania,
  • organizačná zložka zahraničnej osoby – ak cudzinec v mieste svojho trvalého pobytu je podnikateľom v rovnakom predmete podnikania, v akom chce podnikať aj na Slovensku.

Zahraničné osoby sa povinne zapisujú do obchodného registra.

Od typu pobytu cudzinca na Slovensku závisí vybavenie živnosti

Získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení je základnou podmienkou prevádzkovania živnosti. V prípade cudzincov sa na získanie oprávnenia vyžaduje splnenie iných podmienok ako pri slovenskej osobe. Základnou podmienkou je získanie trvalého alebo prechodného pobytu na Slovensku. Získanie živnostenského oprávnenia závisí od toho, aký typ pobytu má cudzinec na Slovensku.

V prípade cudzinca (zahraničnej osoby) a typu jeho pobytu môžu nastať tieto situácie:

Typ pobytu cudzinca

Postup začatia prevádzkovania živnosti

Občan členského štátu EÚ alebo členského štátu OECD

stačí získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

Občan tretej krajiny a má na Slovensku trvalý pobyt

stačí získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

Občan tretej krajiny a má na Slovensku prechodný pobyt umožňujúci podnikanie

stačí získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, zápis do obchodného registra

Občan tretej krajiny a nemá na Slovensku ani trvalý ani prechodný pobyt

ustanovenie zodpovedného zástupcu, získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, získanie trvalého alebo prechodného pobytu umožňujúceho podnikanie, zápis do obchodného registra

Zodpovedný zástupca je fyzická osoba, na základe ktorej podnikateľ zabezpečuje odborné vykonávanie živnosti, musí byť v pracovnom pomere k podnikateľovi. Jeho ustanovenie sa vyžaduje vtedy, keď sám podnikateľ nespĺňa osobitné podmienky prevádzkovania živnosti (v prípade viazaných a remeselných živností). Pri podnikaní zahraničných osôb sa ustanovenie zodpovedného zástupcu vyžaduje v prípade, ak cudzinec ešte nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na Slovensku umožňujúci podnikať. Po ustanovení zodpovedného zástupcu bude cudzincovi vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení. To je prílohou k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účely podnikania. Po získaní prechodného pobytu na účely podnikania, môže zahraničná osoba zodpovedného zástupcu zrušiť (ak spĺňa aj prípadné osobitné podmienky prevádzkovania živnosti). Teda, ak cudzinec nie je občanom členského štátu EÚ alebo občanom členského štátu OECD a chce na Slovensku prevádzkovať živnosť, musí si tu vybaviť trvalý alebo aspoň prechodný pobyt umožňujúci podnikanie.

Získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre cudzinca

Na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre cudzinca sa postupuje skoro rovnako ako pri slovenskej osobe. Rozdiel je iba v údajoch uvádzaných vo formulári na ohlásenie živnosti a v tom, že cudzinec prekladá svoje potvrdenie o bezúhonnosti, také ako pri žiadosti na získanie prechodného pobytu na účely podnikania. Cudzincovi však oprávnenie podnikať na Slovensku nevzniká dňom ohlásenia živnosti (ako pri slovenských osobách), aloe dňom zápisu do obchodného registra. Výnimku tvoria cudzinci s bydliskom v členských štátoch EÚ alebo členských štátoch OECD, ktoré môžu vykonávať podnikanie už dňom ohlásenia živnosti.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok Vám radi poradíme v našej spoločnosti M+I Účtovná a poradenská s. r. o. v Starej Ľubovni alebo nás môžete kontaktovať telefonicky.

m+i

Kanceláriam+i účtovná a poradenská s.r.o.Adresa:

E-mail:
Telefón:
Jarmočná 1
064 01, Stará Ľubovňa
jaseckova@uctovnictvosl.sk
+421 944 274 247