Príspevky na pomoc SZČO

V tomto článku Vám prinášame aktuálne informácie ako a kto má nárok na príspevky a pomoc od štátu SZČO v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s COVID-19.

Výška príspevku pre SZČO

Príspevok za marec 2020

SZČO má nárok na paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške odstupňovanej podľa poklesu tržieb:

  • 90 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
  • 150 eur pri poklese tržieb o 40% a viac
  • 210 eur pri poklese tržieb o 60% a viac
  • 270 eur pri poklese tržieb o 80% a viac.

Príklad

SZČO mal v marci 2020 v porovnaní s mesiacom marec 2019 pokles tržieb o 50%. Má nárok na príspevok vo výške 150 eur.

Príspevok za apríl 2020 a nasledujúce mesiace

SZČO má nárok na paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO vo výške odstupňovanej podľa poklesu tržieb:

  • 180 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
  • 300 eur pri poklese tržieb o 40% a viac
  • 420 eur pri poklese tržieb o 60% a viac
  • 540 eur pri poklese tržieb o 80% a viac.

Príklad

SZČO mal v apríli 2020 v porovnaní s priemerom za rok 2019 pokles tržieb o 100% (nemal žiadne príjmy).Má nárok na príspevok vo výške 540 eur.

Ako určiť pokles tržieb

Pokles tržieb sa posudzuje nasledovne:

Ak SZČO podnikal v rovnakom mesiaci minulého roka

Pokiaľ SZČO podnikal v rovnakom mesiaci minulého roka (2019), posudzuje sa výška tržieb v aktuálnom mesiaci v porovnaní s výškou tržieb v porovnateľnom mesiaci minulého roka. Napríklad sa porovná marec 2020 a marec 2019, apríl 2020 a apríl 2019...

Príklad

SZČO v marci 2019 už podnikal (vznikol už v roku 1999) a dosiahol za marec 2019 tržbu 40 000 eur. V marci 2020 dosiahol tržbu 6 000 eur. Pokles tržieb je 34000/40000 = 85 %.

Ak mal SZČO v jednotlivých mesiacoch roka 2019 nerovnomerné (kolísavé) príjmy, napríklad z dôvodu sezónnosti alebo má tzv. silné a slabé mesiace, resp. má tržby nepravidelne len v niektorých mesiacoch, môže posudzovať výšku tržieb v aktuálnom mesiaci v porovnaní s výškou tržieb vypočítanou ako priemer za minulý rok. Voľba metódy zistenia poklesu tržieb (marec 2020 - marec 2019 alebo marec 2020 - priemer za rok 2019) je na rozhodnutí SZČO. Tento spôsob môže SZČO, ktorý začal podnikať v priebehu minulého roka tak, že v rovnakom mesiaci minulého roka ešte nepodnikal (napríklad začal podnikať od septembra 2019).

Príklad

SZČO podnikal v roku 2019 celý rok a mal za celý rok 2019 tržbu 22 000 eur. Priemerná tržba na mesiac bola 2000 eur. V marci 2020 mal tento SZČO tržbu 700 eur. Pokles tržieb je 1 300/2 000 = 65%.

Príklad

SZČO začal podnikať od 3. novembra 2019. Za rok 2019 mal tržbu 6 000 eur. Priemerná tržba na mesiac bola 2 200 eur. V marci 2020 mal tento SZČO tržbu 1 600 eur. Pokles tržieb je 600/2 200 = 27%.

Ak SZČO nepodnikal v rovnakom mesiaci minulého roka

Ak SZČO nepodnikal v rovnakom mesiaci minulého roka (2019), teda podnikať začal až po tomto mesiaci posudzuje sa výška tržieb v aktuálnom mesiaci v porovnaní s výškou tržieb v mesiaci február 2020.

Ak SZČO nepodnikal v rovnakom mesiaci minulého roka (2019), teda podnikať začal až po tomto mesiaci a začal podnikať ešte počas minulého roka, môže si zvoliť aj spôsob porovnania tržieb v aktuálnom mesiaci s výškou tržieb vypočítanou ako priemer za minulý rok.

Príklad

SZČO začal podnikať od 1. januára 2020. Vo februári 2020 dosiahol tržbu 500 eur. V marci 2020 dosiahol tržbu 300 eur. Pokles tržieb je 300/500 = 60%.

Všetky skutočnosti, ktoré žiadateľ preukazuje čestným prehlásením, budú predmetom následných kontrol.

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2020.

Maximálna celková výška príspevku pre jedného žiadateľa je 800 000 eur na obdobie realizácie projektu.

m+i

Kanceláriam+i účtovná a poradenská s.r.o.Adresa:

E-mail:
Telefón:
Jarmočná 1
064 01, Stará Ľubovňa
jaseckova@uctovnictvosl.sk
+421 944 274 247