Správne poplatky

V nasledujúcom článku Vám prinášame prehľad a možnosti platenia správnych poplatkov, či už pri vybavovaní živnosti, pri založení sro, prípadne pri vyžiadaní potvrdenia. Správne poplatky sa platia za úkony a konania orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí, štátnych archívov a DataCentra.

Poplatky sa platia:

  • Potvrdením pre evidenciu poplatku, a to v nominálnej hodnote: 0,50 €, 1 €, 3 €, 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € zakúpeným na pobočkách Slovenskej pošty.

  • Na vybraných kioskoch umiestnených na úradoch Ministerstva vnútra SR v hotovosti, ak výška poplatku nepresahuje 300 eur, alebo platobnou kartou. Poplatník si vyberie požadovanú službu a po zaplatení dostane Potvrdenie o úhrade správneho poplatku, ktoré spolu so žiadosťou predloží daňovému alebo colnému úradu. Táto možnosť sa nevzťahuje na poplatníkov, ktorí s orgánmi FS komunikujú elektronicky.

  • Poštovým poukazom na účet Slovenskej pošty alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na účet Slovenskej pošty. Občania alebo podnikatelia podávajúci žiadosť poštou alebo osobne zaplatia správny poplatok na základe platobného predpisu, ktorý vytvára nový platobný systém E-KOLOK. Platobný predpis predstavuje akúsi „faktúru“, ktorú vystavuje poplatníkovi pracovník priamo na príslušnom úrade. Správny alebo súdny poplatok je možné na základe Platobného predpisu uhradiť prostredníctvom kiosku, prevodom na účet alebo poštovým poukazom. Najneskôr do druhého dňa od prijatia úhrady je príslušný úrad povinný začať vybavovanie konania. Úhrada na základe Platobného predpisu prijatá po dátume splatnosti bude automaticky alebo na základe žiadosti poplatníkovi vrátená.

Poplatok za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

Za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení sa platí správny poplatok vo výške:

  • 5 eur za každú voľnú živnosť

  • 15 eur za každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť

Ak sa ohlásenie živnosti vykoná elektronicky cez portál www.slovensko.sk a podpíše sa zaručeným elektronickým podpisom, sadzby poplatkov sú tak polovičné (7,50 za každú remeselnú alebo viazanú živnosť. Za voľnú živnosť sa žiaden poplatok neplatí. Čo predstavuje výhodnejší spôsob a možnosť ušetriť.

Súdny poplatok za zápis do obchodného registra

V prípade súdnych poplatkov je potrebné zaplatiť súdny poplatok za zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Jeho výška pri papierovom podaní je 331,50 eur. Ak sa návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podáva elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, poplatok sa zníži na polovicu a jeho výška bude iba 165,75 eur.

Poplatky za úkony a konania FR SR a DÚ

Správne poplatky

m+i

Kanceláriam+i účtovná a poradenská s.r.o.Adresa:

E-mail:
Telefón:
Jarmočná 1
064 01, Stará Ľubovňa
jaseckova@uctovnictvosl.sk
+421 944 274 247