SZČO a odvody 2015/2016

SZČO je fyzická osoba, ktorá má 18 a viac rokov a dosahuje príjmy zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o daní z príjmov, výnimku tvoria osoby vykonávajúce osobnú asistenciu osobám s ŤZP.

Sú to teda osoby s príjmami:

  • zo živnosti,

  • z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,

  • z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov – napr. súkromní lekári, daňoví poradcovia, exekútori,

  • ako spoločníci v.o.s. a komplementári komanditnej spoločnosti,

  • z vytvorenia diela a umeleckého výkonu a z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva,

  • z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním, napr. profesionálni športovci...,

  • z činnosti tlmočníkov, prekladateľov alebo znalcov,

  • z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou, napr. finanční poradcovia, sprostredkovatelia sporenia.

S nami to bude pre vás jednoduchšie. Stačí navštíviť našu spoločnosť M+I Účtovná a poradenská s. r. o. v Starej Ľubovni a jednoducho to prenecháte na nás a my vám pomôžeme a poskytneme kompletné informácie týkajúcich sa odvodov alebo iných otázok, či už jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. Nasledujúce informácie o odvodoch majú len informatívny charakter.

Sociálne poistenie

Osoba, ktorá je SZČO nemusí byť vždy poistená v Sociálnej poisťovni. Iba ak jej hrubý zdaniteľný príjem z činnosti za predchádzajúci rok je vyšší ako 12-násobok aktuálne platného minimálneho základu.

Od 01.07.2015 na dobu ďalších 12 mesiacov sú povinne poistené v Sociálnej poisťovni SZČO, ktoré mali za rok 2014 hrubý zdaniteľný príjem viac ako 4 944 eur. Vychádza sa z údajov uvedených v daňovom priznaní SZČO za rok 2014. Pri SZČO, ktorá v roku 2014 neviedla podvojné účtovníctvo sa úhrn príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o daní z príjmov uvádza v daňovom priznaní typ B v VI. Oddiele na riadku 37, pri SZČO, ktorá v roku 2014 viedla podvojné účtovníctvo sa výnos podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o daní z príjmov uvádza v prílohe daňového priznania typ B – údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia na riadku 16.

Od roku 2015 platí, že k 01.07.2015 sa SZČO nebude prihlasovať ani odhlasovať do Sociálnej poisťovne sama, ale urobí to za ňu samotná Sociálna poisťovňa v spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR. Teda vznik alebo zánik poistenia v Sociálnej poisťovni oznámi SZČO samotná poisťovňa v lehote do 20 dní (do 20. júla 2015). Ak SZČO mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2014 a príjem prekročil hranicu 4944 eur, povinné poistenie jej vzniká až od 1. októbra 2015 a trvá do 30. septembra 2016.

Vymeriavací základ na sociálne poistenie od 01.07.2015

Od 01.07.2015 do 30.06.2016 sa vymeriavací základ SZČO, ktorá je od 01.07.2015 povinne poistená v Sociálne poisťovni určí z údajov v daňovom priznaní FO typ B za rok 2014:

Základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o daní z príjmov (VI. Oddiel, riadok 43, ak je daňová strata, tak sa berie záporná suma z riadku 44). Ak SZČO viedla podvojné účtovníctvo, tak sa berie výnos § 6 ods. 1 a 2 (príloha- riadok 16). Ak SZČO mala príjmy podľa podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o daní z príjmov aj v zahraničí a z týchto príjmov platila aj poistné, zníži sa základ dane o časť zodpovedajúcu príjmom v zahraničí (údaje sa uvádzajú v XIV. oddiele), k základu dane (nachádza sa v prílohe na riadku 12 a 14) sa pripočíta zaplatené poistné na povinné sociálne a zdravotné poistenie v SR, v prípade zápornej sumy sa ďalej počíta s 0. Takto upravený základ dane sa vydelí 12-timi (počet mesiacov v roku) a to čo vyjde sa vydelí koeficientom 1,486. Ak SZČO nepodnikal celý rok tak, základ dane sa stále vydelí 12 a ak táto suma je nižšia ako 412 eur, upraví sa na túto sumu – je to zákonom stanovený minimálny vymeriavací základ pre rok 2015.

Výsledkom je vymeriavací základ SZČO, ktorý sa použije na výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne za mesiace júl 2015 až jún 2016. Od januára 2016 je minimálny základ 429 eur.

Poistné SZČO do Sociálnej poisťovne z minimálneho základu 412 eur od 1. januára 2015 je spolu 136,57 eura.

Poistné SZČO do Sociálnej poisťovne z minimálneho základu 429 eur od j. januára 2016 je spolu 142,20 eura.

Zdravotné poistenie

Ak osoba, ktorá získa živnostenský list alebo oprávnenie na činnosť podľa osobitných zákonov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o daní z príjmov alebo začne dosahovať príjmy z tejto činnosti (napr. umelci) musí sa od prvého dňa prihlásiť v zdravotnej poisťovni ako SZČO, z tohto príjmu musí platiť poistné.

Preddavky na poistné v roku 2015

Poistné sa platí pravidelne každý mesiac formou preddavkov na poistné a zdravotná poisťovňa po skončení roka vykoná ročné zúčtovanie poistného.

Preddavky počas roka 2015 platí SZČO zo základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o daní z príjmov z podaného daňového priznania za rok 2013.

Preddavky na poistné v roku 2015

Preddavky na poistné v roku 2015

Preddavky SZČO neplatí:

V priebehu doby kedy poberá nemocenské, ošetrovné alebo materské, v priebehu doby kedy jej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia, ak jej trvá dočasná pracovná neschopnosť alebo po zániku nároku na ošetrovné po uplynutí 10. dňa potreby ošetrovania, kým potreba ošetrovania trvá.

Ak výška mesačného preddavku je maximálne 3 eurá, preddavok sa neplatí.

Preddavky na poistné v roku 2016

Preddavky počas roka 2016 platí SZČO zo základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o daní z príjmov z podaného daňového priznania za rok 2014.

Preddavky na poistné v roku 2016

Preddavky na poistné v roku 2016

Po skončení roka 2015 vykoná zdravotná poisťovňa svojim poistencom ročné zúčtovanie poistného za rok 2015 a najneskôr do 30.09.2016 oznámi tento výsledok.

Vymeriavacím základom SZČO je:

Základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o daní z príjmov (VI. Oddiel, riadok 43, ak je daňová strata, tak sa berie záporná suma z riadku 44). Ak SZČO viedla podvojné účtovníctvo, tak sa berie výnos § 6 ods. 1 a 2 (príloha- riadok 16). Ak SZČO mala príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o daní z príjmov aj v zahraničí a z týchto príjmov platila aj poistné, zníži sa základ dane o časť zodpovedajúcu príjmom v zahraničí (údaje sa uvádzajú v XIV. oddiele), k základu dane (nachádza sa v prílohe na riadku 12 a 14) sa pripočíta zaplatené poistné na povinné sociálne a zdravotné poistenie v SR, v prípade zápornej sumy sa ďalej počíta s 0. Takto upravený základ dane sa vydelí koeficientom 1,486.

Výsledkom je vymeriavací základ SZČO, najmenej však 412 eura/mesiac. Vypočítané poistné sa porovná s platenými preddavkami, ktoré SZČO platila a výsledkom môže byť nedoplatok alebo preplatok. Do 5 eur sa nedoplatok/preplatok neuhrádza.

V roku 2016 bude minimálny vymeriavací základ SZČO 429 eur za mesiac a najvyšší vymeriavací základ bude 5 148 eur.

m+i

Kanceláriam+i účtovná a poradenská s.r.o.Adresa:

E-mail:
Telefón:
Jarmočná 1
064 01, Stará Ľubovňa
jaseckova@uctovnictvosl.sk
+421 944 274 247