Vstup do vlastnej s. r. o. ako na to?

Odmena konateľa podľa Obchodného zákonníka

Odmeňovanie konateľa v spoločnosti s ručením obmedzením môže spoločnosti, a hlavne jedinému spoločníkovi a zároveň konateľovi, ušetriť stovky eur. Na výber je viacero foriem odmeňovania.

Pozícia konateľa v spoločnosti z pohľadu platenia odvodov

Konateľ – spoločník, ktorý nemá nárok na odmenu,

Konateľ – spoločník, ktorý dostáva odmenu pravidelne (každý mesiac),

Konateľ – spoločník, ktorý dostáva odmenu nepravidelne (napr. štvrťročne),

Konateľ – spoločník, ktorý nedostáva odmenu, ale má uzavretú pracovnú zmluvu so spoločnosťou.


Ako konateľ vykonávate svoju funkciu na základe zmluvy o výkone funkcie, ktorá je samostatnou formou mandátnej zmluvy. Zmluva o výkone funkcie musí byť uzatvorená písomne, zmluvu musí schváliť valné zhromaždenie alebo jediný spoločník a takisto sa vyžaduje aj schválenie odmeny konateľa. Akákoľvek odmena konateľa sa považuje za príjem a zákon o sociálnom poistení hľadí na konateľa ako na zamestnanca a s tým spojenými odvodovými povinnosťami. Výška odmien je rôzna a závisí od toho, či sa odmena vypláca pravidelne alebo nepravidelne.

Pravidelná odmena je mesačná odmena a konateľ je povinný odvádzať príspevky na nemocenské poistenie (1.4%), dôchodkové poistenie (7%), poistenie v nezamestnanosti (1%) a verejné zdravotné poistenie (4%). Okrem toho, aj spoločnosť odvádza za konateľa odvody, a to na nemocenské poistenie (1.4%), dôchodkové poistenie (17%), poistenie v nezamestnanosti (1%), rezervný fond (4,75%) a zdravotné poistenie (10%).

Nepravidelná odmena, t.j. napríklad štvrťročne, polročne, ročne alebo jednorázovo, konateľ platí príspevky iba na dôchodkové poistenie (7%) a zdravotné poistenie (4%). Spoločnosť platí odvody na dôchodkové poistenie (17%), rezervný fond (4,75%) a zdravotné poistenie (10%).

Dane
Odmena konateľa za svoju funkciu, či je to pravidelná alebo nepravidelná, sa považuje za príjem zo závislej činnosti podľa zákona o dani z príjmu. Konateľ si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorá je pre rok 2017 vo výške 316,94 EUR/mesačne. Daň z príjmu sa platí vo výške 19% zo základu dane, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (do 30.6.2016 je táto suma 35 022,31 EUR) a vo výške 25% z tej časti nad túto sumu.

Prinášame zopár príkladov na pravidelnú a nepravidelnú odmenu:


Príklad - pravidelná odmena:
Odmena konateľa: 1500,- EUR mesačne
Odvody konateľa: 201,- EUR
Odvody s.r.o.: 528,- EUR
Daň z príjmu: 186,59 EUR
Čistá odmena: 1112,41 EUR mesačne
Čistá odmena ročne: 13 348,92 EUR

Príklad - nepravidelná odmena:
Odmena konateľa: 18 000,- EUR ročne ( 1500,- EUR mes.)
Odvody konateľa: 1 980,- EUR ročne
Odvody s.r.o.: 5 715,- EUR ročne
Daň z príjmu: 2 321,16 EUR
Čistá odmena ročne: 13 698,84 EUR

Z tohto príkladu odmeny je pre konateľa výhodnejšie nepravidelné odmeňovanie ako pravidelné, pričom pri nepravidelnom nemusí platiť odvody na nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Konateľ bez odmeny


Ak si však v zmluve o výkone funkcie stanovíte, že Vám ako konateľovi neprislúcha žiadna odmena, budete mať status samoplatiteľa, čo znamená, že na to, aby bol zdravotne poistený si musíte sám uhrádzať do zdravotnej poisťovne minimálne poistné, ktoré je od 1.1.2017 vo výške 61,81 EUR mesačne.

Minimálna alebo nízka odmena

Zaujímavou alternatívou je vyplácanie nízkej odmeny konateľa na základe zmluvy o výkone funkcie. Z akejkoľvek dohodnutej odmeny (napr. aj 100 EUR, zákon neurčuje minimálnu odmenu) konateľ platí 4 % z dohodnutej sumy (zvyšných 10 % platí zamestnávateľ) na zdravotné poistenie (v prípade 100 EUR je to 4 EUR za konateľa a 10 EUR za spoločnosť). Podobne to je aj pri odvodoch na sociálne poistenie, kedy sa pri nepravidelnej napr. ročnej odmene platí iba dôchodkové poistenie a príspevky do rezervného fondu. Oproti samoplatiteľovi tak konateľ nemusí platiť minimálne poistné vo výške 61,81 EUR, ale len také poistné aké mu zo svojej odmeny vyjde. Je potrebné však brať do úvahy aj to, že nízke odvody znamenajú nízke dávky v nezamestnanosti, nízky príspevok na materské a dôchodkové dávky.

Podiel na zisku

Najekonomickejším riešením je byť spoločníkom a zároveň konateľom bez nároku na odmenu a bez statusu zamestnanca. Peniaze zo spoločnosti je možné si vyplácať ako podiel zo zisku. V tom prípade sa platí iba v rokoch 2011 až 2016 zdravotné poistenie vo výške 14% z vymeriavacieho základu, ktorý je na rok 2016 maximálne 4 290,- EUR. Sociálne poistenie ani dane zo zisku sa neplatia, nakoľko sa vypláca už zo zdaneného zisku a po skončení účtovného obdobia. Avšak, konateľ bez nároku na odmenu, ako už bolo spomenuté, je povinný platiť zdravotné odvody ako samoplatiteľ.
Podiely na zisku vytvorené za účtovné obdobia 2017 a viac budú zdanené 7 % daňou z príjmov a nepodliehajú plateniu zdravotných odvodov.


Konateľ ako zamestnanec

Ako konateľovi Vám nič nebráni v tom, aby ste so spoločnosťou mali uzatvorený pracovný pomer, ako napríklad vo funkcii riaditeľa spoločnosti. Pri odvodoch ako aj zdaňovaní príjmov konateľa sa bude postupovať rovnako ako pri každom inom zamestnancovi. Spoločnosť si musí však splniť ohlasovaciu povinnosti voči Sociálnej poisťovni a príslušným zdravotným poisťovniam a zaregistrovať sa na daňovom úrade ako platiteľ dane zo závislej činnosti, a to ku dňu, ku ktorému vznikla povinnosť vyplatiť príjem.

Do sociálnej poisťovne konateľ ako zamestnanec odvedie poistné na nemocenské poistenie (1,4%), dôchodkové poistenie (7%), poistenie v nezamestnanosti (1%), a to z vymeriavacieho základu. Maximálny mesačný vymeriavací základ je na rok 2017 vo výške 581,01 EUR. Do zdravotnej poisťovne odvedie 4% . Maximálny vymeriavací základ pre platenie zdravotných odvodov je pre rok 2017 zrušený. Okrem uvedeného, aj spoločnosť považovaná za zamestnávateľa konateľa - zamestnanca odvedie poistné za svojho zamestnanca na nemocenské poistenie (1,4%), dôchodkové poistenie (17%), poistenie v nezamestnanosti (1%), garančné poistenie (0,25%), úrazové poistenie (0,8%) a do rezervného fondu (4,75%). Do zdravotnej poisťovne spoločnosť odvedie 10%. Maximálny mesačný limit odvodov na sociálne poistenie je pre spoločnosť je na rok 2016 stanovený na sumu 1 557,59 EUR. Na zdravotné poistenie bez limitu.

Sadzba dane z príjmu je rovnaká ako pri odmeňovaní konateľa na základe zmluvy o výkone funkcie, a to vo výške 19% alebo 25% v závislosti od výšky základu dane

Výška minimálnej mzdy, ktorá je od januára 2017 435,- EUR/mesačne, sa vzťahuje aj na konateľa - zamestnanca. V čistom vyjadrení po úhrade daňovej a odvodovej povinnosti bude príjem zamestnanca pracujúceho za minimálnu mzdu predstavovať sumu 365,35 EUR, pričom celkové mzdové náklady zamestnávateľa na zamestnanca budú spolu vo výške 588,12 EUR.

Konateľ ako zamestnanec má rovnako nárok na zabezpečenie stravy, pitného režimu a cestovných náhrad ako ostatní zamestnanci. Príjem cestovných náhrad pri pracovných cestách konateľa - zamestnanca je pre neho príjmom, ktorý nie je predmetom dane z príjmov, a teda sa nezdaňuje. Aj hodnota poskytnutej stravy, resp. stravné lístky je oslobodená od dane z príjmov.

Prehľad jednotlivých odvodov:

Nemocenské poistenie

Dôchodkové poistenie

Poistenie v nezamestnanosti

Úrazové poistenie

Garančné poistenie

Rezervný fond

Zdravotné poistenie

Daň z príjmu

Konateľ s pravidelným mesačným príjmov

1,4 % konateľ

1,4 % s. r. o.

7 % konateľ

17 % s. r. o.

1 % konateľ

1 % s. r. o.

-

-

-

-

-

4,75 %

s. r. o.

4% konateľ

10% s. r. o.

19 % alebo 25%

Konateľ s nepravidelným príjmom

-

-

7 % konateľ

17 % s. r. o.

-

-

-

-

-

-

-

4,75 %

s. r. o.

4% konateľ

10% s. r. o.

19 % alebo 25%

Konateľ zamestnanec

1,4 % konateľ

1,4 % s. r. o.

7 % konateľ

17 % s. r. o.

1 % konateľ

1 % s. r. o.

0,25 %

s. r. o.

0,8 %

s. r. o.

4,75 %

s. r. o.

4 % konateľ

10 %

s. r. o.

19 % alebo 25%

Konateľ bez odmeny

-

-

-

-

-

-

Mesačné preddavky 61,81 EUR

-

Konateľ spoločník – podiel na zisku

-

-

-

-

-

-

14 % podiel na zisku do roku 2017 + mesačné preddavky

Podiely na zisku vytvorené od roku 2017

7 % daň z príjmu

m+i

Kanceláriam+i účtovná a poradenská s.r.o.Adresa:

E-mail:
Telefón:
Jarmočná 1
064 01, Stará Ľubovňa
jaseckova@uctovnictvosl.sk
+421 944 274 247