Výpočet materskej dávky v roku 2017

V roku 2017 sa podarilo prelomiť už niekoľko rokov zmrazené sociálne príspevky. Ohlásené zmeny v sociálnej oblasti sa dotýkajú dôchodkových dávok, rodičovského príspevku ako aj nemocenských dávok. Vo väčšine prípadov ide o príjemné zvýšenie dôchodkových dávok, tešiť sa môžu predovšetkým budúce matky. Jediné zvýšenie, ktoré nás nepoteší je zvýšenie veku odchodu do dôchodku. Najvýraznejšia zmena nastala v materskej dávke, ktorá sa zvýšila na 75 % denného vymeriavacieho základu. Do účinnosti by mala vstúpiť pravdepodobne 1. mája 2017.

Výška materského sa vypočítava buď z denného vymeriavacieho základu alebo z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Vymeriavacím základom sa myslí hrubá mzda zamestnanca, u SZČO je to príjem z podnikania.

Prvým krokom je určenie denného vymeriavacieho základu (ďalej len „DVZ“), ktorý sa vypočíta ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia.

Pri určení materskej dávky je okrem DVZ dôležité aj vymedzenie rozhodujúceho obdobia. To možno rozdeliť do 4 skupín:

  1. V prípade, ak nemocenské poistenie zamestnanca trvalo nepretržite najmenej od 1. januára kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie materskej, rozhodujúce obdobie je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materskej. Napríklad, ak zamestnanec (VZ má 850 eur) platí nemocenské poistenie nepretržite od 1.januára 2011 a v júni 2012 chce poberať materské dávky, DVZ sa mu vypočíta z roku 2012. 850 x 12 =10 200 , 10 200 : 366 = 27,8689 DVZ (366 počet dní v roku 2012). Materské dávky na deň vypočítame 75 % z DVZ. Znamená to, že 27,8689 x 75 % = 20,90. V mesiaci, ktorý bude mať 30 dní dostane mamička 627 eur a a za 31 dní v mesiaci dostane 647,90 eur.
  2. Ak nemocenské poistenie netrvalo nepretržite najmenej od 1. januára kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytovanie materskej, tak v tomto prípade pri určení rozhodujúceho obdobia je dôležitá dĺžka obdobia platenia poistného na nemocenské poistenie, konkrétne obdobie 90 dní.

    Tu sa stretávame s dvoma variantmi časových úsekov platenia poistného. A Nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky a obdobie platenia poistného bolo najmenej 90 dní, rozhodujúce obdobie je obdobie od vzniku poistenia do konca kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

    B Nemocenské poistenie zamestnanca vzniklo v kalendárnom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky a obdobie platenia poistného bolo najmenej 90 dní, tak rozhodujúcim obdobím je obdobie od vzniku poistenia do konca kalendárneho mesiaca prechádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.
  3. V prípade, že poistné na nemocenské poistenie pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky bolo kratšie ako 90 dní, rozhodujúcim obdobím je kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, ak obdobie platenia poistného bolo v predchádzajúcom roku najmenej 90 dní.
  4. Rozhodujúce obdobie na zistenie DVZ na určenie výšky materského zamestnankyne, ktorá bola z dôvodu tehotenstva preradená na inú prácu, sa zisťuje ku dňu tohto preradenia.

Z rozhodujúceho obdobia na zistenie DVZ sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie a obdobia prerušenia povinného nemocenského poistenia. Ide o obdobie PN alebo o ošetrovanie člena rodiny.

Z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu sa vypočítava príspevok zamestnancovi, ktorý nezapadá ani do jednej z vyššie uvedených skupín, t.j. ten, ktorý nemal v rozhodujúcom období vymeriavací základ a ten, ktorý nedosiahol 90 dní platenia poistného na nemocenské poistenie v príslušnom kalendárnom alebo predchádzajúcom roku.

PDVZ sa rovná jednej tridsatine vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. PDVZ sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta nahor. V prípade, že PDVZ je vyšší ako suma zodpovedajúca jednej tridsatine minimálneho VZ, t.j. VZ uvedeného v § 138 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý platí ku dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky (od 1.1. do 31. 12. 2017 = 441,50 EUR), PDVZ je suma zodpovedajúca jednej tridsatine minimálneho vymeriavacieho základu (od 1.1. do 31.12. 2017 = 14,7167 EUR). Zamestnanci, ktorí nemali v rozhodujúcom období VZ z dôvodu poberania materského alebo čerpania rodičovskej dovolenky sa radia k výnimke, a preto ich PDVZ je jedna tridsatina predpokladaného VZ, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

m+i

Kanceláriam+i účtovná a poradenská s.r.o.Adresa:

E-mail:
Telefón:
Jarmočná 1
064 01, Stará Ľubovňa
jaseckova@uctovnictvosl.sk
+421 944 274 247