Zmeny v daňovom bonuse na dieťa od 01.07.2022

V tomto článku Vám prinášame zmeny v daňovom bonuse na dieťa. V nasledujúcej tabuľke uvádzame stručný prehľad výšky daňového bonusu:

Kategórie veku detí

Január až jún 2022

Júl až december 2022

Od januára 2023

Deti do 6 rokov

 

47,14 eur

 

 

max. 70 eur*

 

 

max. 100 eur*

Deti od 6 do 15 rokov

43,60 eur*

Deti od 15 do 25 rokov

23,57 eur

max. 40 eur

max. 50 eur
* Ak sa u tejto kategórie detí uplatňuje nárok na tzv. obedy zadarmo, strácajú nárok na daňový bonus.


Podmienky na uplatnenie daňového bonusu:

  • na dieťa nie je poskytovaná dotácia na stravovanie (platí pre deti do 15 rokov)
  • dieťa žijúce s daňovníkom v jednej domácnosti
  • maximálna výška je ohraničená percentom zo základu dane

Súčasne je daňový bonus najviac:

Počet vyživovaných detí

Percentuálny limit základu dane /čiastkového základu dane

1

20 %

2

27 %

3

34 %

4

41 %

5

48 %

6 a viac

55 %


Dôležitou zmenou je, že k vzniku nároku na daňový bonus nie je nutné, aby daňovník dosiahol zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, ale obmedzenie súm daňového bonusu do určitej výšky základu dane, pričom tento limit sa odvíja od počtu vyživovaných nezaopatrených detí.

Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 15 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie . Od 1.7.2022 táto podmienka platí na všetky deti vo veku do 15 rokov, preto pozor na dotáciu na stravovanie pri deťoch do 6 rokov.

Daňový bonus a zamestnanec

Pri výpočte mesačných preddavkov zamestnanca sa vychádza z čiastkového základ dane (hrubá mzda - odvody zamestnanca) za daný kalendárny mesiac u zamestnávateľa, u ktorého si uplatňuje zamestnanec daňový bonus. 

Ak má zamestnanec u zamestnávateľa viac pracovnoprávnych vzťahov (viacero rôznych príjmov zo závislej činnosti, napríklad pracovný pomer i dohodu), čiastkový základ dane zamestnanca sa určuje zo všetkých príjmov u daného zamestnávateľa. U iného zamestnávateľa sa na čiastkový základ dane pri výpočte preddavkov neprihliada.

Pri výpočte "po novom" už nemusí mať zamestnanec zdaniteľné príjmy najmenej vo výške polovice minimálnej mzdy, teda môžu byť aj nižšie.

Zamestnancovi sa daňový bonus za mesiace júl až december 2022 vypočíta "po starom" i "po novom" a vyplatí sa mu suma daňového bonusu, ktorá bude pre neho výhodnejšia.

V ročnom zúčtovaní (resp. v daňovom priznaní) zamestnanca za rok 2022 sa vychádza z polovice čiastkového základu dane podľa § 5 za rok 2022, ktorý dosiahol u všetkých zamestnávateľov. Čiastkové základy dane dosiahnuté u iných zamestnávateľov sú uvedené v "potvrdeniach", ktoré je povinný zamestnanec priložiť k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania.

Ak však zamestnanec začal vykonávať závislú činnosť podľa § 5 až 1. júla 2022 a neskôr, vychádza sa z celého čiastkového základu dane podľa § 5 za rok 2022, dosiahnutého u všetkých zamestnávateľov.

Náš tip: Na výpočet základu dane zamestnanca použite našu mzdovú kalkulačku. Od hrubej mzdy odpočítate odvody (zamestnanca) spolu, čím zistíte, aký máte základ dane.

Príklady:

1.   Zamestnanec má hrubú mzdu 650 eur, má dve deti 3 a 5 rokov. Nepoberá dotáciu na stravovanie. Jeho čiastkový základ dane je 562,90 eur.

 Po starom je mesačný daňový bonus 2x47,14 eur spolu 94,28 eur

Po novom je mesačný daňový bonus 2x70 eur spolu 140 eur, ale najviac 27% polovice základu dane, teda 112,58 eur. Zamestnanec dostane daňový bonus po novom, teda 112,58 eur.

2.. Zamestnanec má hrubú mzdu 700 eur, má štyri deti 2, 5,9 a 11 rokov. Nepoberá dotáciu na stravovanie. Jeho čiastkový základ dane je 606,20 eur.

Po „starom“ je daňový bonus 2x47,14 eur + 2x 43,60 spolu 181,48 eur

Po „novom“ je daňový bonus 4x70 eur spolu 280 eur, ale najviac 41 % polovice základu dane, teda 248,54 eur.

Zamestnanec dostane daňový bonus po novom, teda 248,54 eur.

 

Daňový bonus a SZČO

V daňovom priznaní SZČO za rok 2022 sa vychádza z polovice čiastkového základu dane (príjem - výdavky - odvody) podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2022. Ak SZČO začala vykonávať činnosť až od 01. júla 2022 a neskôr, vychádza sa z celého čiastkového základu dane podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2022.

Ak mala SZČO príjmy aj podľa § 6 ods. 1 a 2, aj príjmy zo závislej činnosti podľa § 5, vychádza sa zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2.

Čiastkový základ dane SZČO predstavuje jej hrubý príjem - výdavky - odvody.

SZČO sa daňový bonus v daňovom priznaní za rok 2022 za mesiace júl až december 2022 vypočíta "po starom" i "po novom" a vyplatí sa jej suma daňového bonusu, ktorá je vyššia.


Príklady:

 

V nasledujúcich príkladoch predpokladáme, že SZČO podnikala celý rok 2022, platila odvody v minimálnej výške, ZP: 79,31 eur a SP: 187,78 eur, spolu 267,09 eur mesačne, teda ročne to je 3205,08 eur a uplatnila si v DP paušálne výdavky 60% z príjmov.

 

1. SZČO má za rok 2022 hrubý príjem 12 000 eur, má dve deti vo veku 2 a 5 rokov.

Po „starom“ je daňový bonus za druhý polrok 2022 suma 6 mesiacov x 2 deti x 47,14 eura = 565,68 eura.

Po „novom“ je daňový bonus za druhý polrok 2022 suma 6 mesiacov x 2 deti x 70 eur = 840 eur, súčasne najviac 215,31 eura, to znamená, že daňový bonus "po novom" je 215,31 eur. (Výpočet: 12 000 x 0,6 =7200 eur -3205,08 odvody je 1594,92/2 = polovica ČZD 797,46 eur)

SZČO dostane daňový bonus vypočítaný "po starom", dostane tak sumu 565,68 eur.

2. SZČO má za rok 2022 hrubý príjem 22 000 eur, má štyri deti vo veku 2,5,9 a 12 rokov.

Po „starom“ je daňový bonus za druhý polrok 2022 suma 6 mesiacov x (2 deti x 47,14 eur ) + (2 deti x 43,60 eur) = 1088,88 eur.

Po „novom“ je daňový bonus za druhý polrok 2022 suma 6 mesiacov x 4 deti x 70 eur = 1680 eur, súčasne najviac 1146,64 eura, to znamená, že daňový bonus "po novom" je 1146,96 eur. (Výpočet: 22 000 x 0,6 =13 200 eur, 22 000 -13 200 -3 205,08 odvody je 5594,92/2 = polovica ČZD 2797,46 eur, z toho 41% je 1146,96 eur

SZČO dostane daňový bonus vypočítaný "po novom", dostane tak sumu 1146,96 eur.

 

3. SZČO má za rok 2022 hrubý príjem 8 000 eur, má dve deti vo veku 2 a 5 rokov.

Po „starom“ je daňový bonus za druhý polrok 2022 suma 6 mesiacov x (2 deti x 47,14 eur ) = 565,68 eur, nakoľko SZČO nevykázala kladný čiastkový základ dane, nemá nárok na daňový bonus.

Po „novom“ je daňový bonus za druhý polrok 2022 suma 6 mesiacov x 2 deti x 70 eur = 840 eur, súčasne najviac 0 eur, to znamená, že daňový bonus "po novom" je 0 eur.

(Výpočet: 8 000 x 0,6 =4 800 eur, 8 000 -4 800 -3 205,08 odvody = -5,08 eur). SZČO nemá nárok na daňový bonus.

Daňový bonus od 01.01.2023

Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

  • 50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku
  • 100 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu.


Nárok na daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 alebo do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo ich úhrnu, takto:

Počet vyživovaných detí

Percentuálny limit základu dane /čiastkového základu dane

1

20 %

2

27 %

3

34 %

4

41 %

5

48 %

6 a viac

55 %


Pri výpočte sumy daňového bonusu:

  • zamestnanci vychádzajú z čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti (teda z hrubej mzdy zníženej o odvody zamestnanca) za príslušný kalendárny mesiac,
  • v ročnom zúčtovaní (príp. v daňovom priznaní) zamestnanca sa vychádza z čiastkového základu dane zo závislej činnosti za rok 2023,
  • v daňovom priznaní živnostníka alebo inej SZČO sa vychádza z čiastkového základu dane (príjmy mínus výdavky) podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2023.

 

m+i

Kanceláriam+i účtovná a poradenská s.r.o.Adresa:

E-mail:
Telefón:
Jarmočná 1
064 01, Stará Ľubovňa
jaseckova@uctovnictvosl.sk
+421 944 274 247