Zmeny v oblasti daní, ktoré nám prinesie rok 2020 a 2021

Zmeny, ktoré nám prinesie rok 2020 a 2021 prinášajú aj množstvo pozitívnych zmien pre podnikateľov a môžu znamenať úspory na daniach a prispieť tým k zlepšeniu podnikateľského sektora. V tomto článku si priblížime najdôležitejšie z nich.

 

Mikrodaňovníci a ich zvýhodnenia

Nový pojem – mikrodaňovník budú tu patriť podnikatelia do obratu 49 790 eur, teda tí, ktorým nevznikla povinnosť na povinnú registráciu platiteľa DPH. Postavenie mikrodaňovníka však môže daňovník získať prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2021.

Pre mikrodaňovníkov sa zavádzajú napríklad tieto úľavy:

- Nové podmienky pre odpisovanie hmotného majetku

Mikrodaňovníci si môžu výšku odpisov pre majetok zaradený do odpisových skupín 0 až 4 (odpisová skupina 0 je tiež novinkou) určiť v hocijakej výške, čo predstavuje väčší priestor pre optimalizáciu. Podmienkou je, aby majetok bol zaradený do užívania alebo obchodného majetku počas zdaňovacieho obdobia, kedy bol podnikateľ mikrodaňovníkom, a nesmie to byť nehnuteľnosť alebo luxusné automobily. Tento postup je možné uplatniť až na majetok nadobudnutý najskôr 1. januára 2021.

- Zmena pravidiel odpočtu daňovej straty

Mikrodaňovníci si môžu od roku 2021 daňovú stratu uplatniť v plnej výške v nasledujúcom období /najdlhšie však po dobu 5 rokov/, na rozdiel od ostatných spoločností, ktoré majú túto možnosť len do výšky 50 % zo základu dane.

- Zavedenie možnosti tvorby daňových opravných položiek k pohľadávkam v súlade s účtovnými

Mikrodaňovníci si budú môcť tvorbu účtovných opravných položiek vrátane príslušenstva uznať ako celý daňový výdavok. Prvýkrát sa to uplatní až v roku 2021.

Mikrodaňovníkom nebude daňovník:

  1. ktorý je závislou osobou a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie,
  2. na ktorého bol vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár,
  3. ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov okrem daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia.

 

Znížená sadzba dane z 21% na 15% pre menšie spoločnosti a živnostníkov od roku 2020

Najdôležitejšou zmenou je zníženie je zníženie sadzby dane z príjmov na 15 % pre právnické osoby a živnostníkov s ročnými príjmami do 100 000 eur. Znížená sadzba sa bude uplatňovať už v roku 2020. V prípade platenia preddavkov na daň z príjmov sa uplatní sadzba 21 %, nakoľko dopredu nebude jasné, či spoločnosť prípadne živnostník dosiahnu obrat 100 000 eur.

 

Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka od roku 2020

Od roku 2020 sa výška už nebude počítať ako 19,2 násobok životného minima, ale zvýši sa až na 21 násobok. Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka bude v roku 2020 vo výške 4 414,20 €, oproti aktuálnej výške 3 937,35 €, ktorá platí v roku 2019.

 

Zmena pravidiel na odpočítavanie daňovej straty pre spoločnosti a živnostníkov od roku 2020

Pri tomto pravidle sú daňovníci rozdelení na mikrodaňovníkov a „ostatné spoločnosti alebo živnostníkov“, ako bolo spomenuté vyššie. Zatiaľ čo ostatné spoločnosti a živnostníci sú limitovaní pri odpočte daňovej straty výškou 50 % základu dane, mikrodaňovníci majú možnosť umoriť celú sumu do výšky základu dane.

Daňová strata sa bude môcť uplatniť počas 5 rokov a nebude sa musieť uplatňovať už rovnomerne. V prípade mikrodaňovníkov, ktorí nie sú limitovaní odpočtom straty do 50% základu dane, sa tak ponúka pomerne veľký priestor pre optimalizáciu daňových povinností.

Pre ostatné spoločnosti a živnostníkov sa odpočet podľa nových pravidiel použije prvýkrát na straty vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020.

 

Zjednodušenie zoznamu výdavkov, ktoré nie sú daňovo uznateľné až po zaplatení od roku 2020

Novelou sa zo zákona o dani z príjmov vypustila podmienka zaplatenia pre normy a certifikáty úplne, podmienka zaplatenia pre sprostredkovanie obchodu síce ostala, ale zrušil sa limit 20%.

 

Nová odpisová skupina označená ako "0" od roku 2020

Na elektromobily sa zavádza nová odpisová skupina 0. Tá bude stanovená na dobu odpisovania 2 roky. Patri tu automobily vymedzené ako:

  • osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené „BEV“ alebo „PHEV“ v akejkoľvek kombinácií s iným druhom paliva alebo zdroja energie.

Tieto nové ustanovenia sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2019.

 

Zmena pri výpočte hranice platenia preddavkov od roku 2020

Od roku 2020 sa zmení spodná hranica pre platenie preddavkov. Podnikatelia, ktorých daň nepresiahne 5 000 eur, nebudú mať povinnosť platiť preddavky. Po prekročení tejto hranice, najviac do výšky 16 600 eur z nich budú povinne štvrťroční platitelia preddavkov a po prekročení hranice 16 600 eur už mesační platitelia.

 

Problematika hybridných nesúladov

Hybridnými nesúladmi sú také transakcie, ktoré sa z hľadiska zdanenia vykazujú rôznym spôsobom v rôznych krajinách. Napríklad: v jednej krajine sa vyplatená suma považuje za daňový výdavok a v druhej krajine môže ísť o príjem od dane oslobodený.

Vo väčšine prípadov ide o nelegálnu formu optimalizácie, ale od roku 2020 už bude priamo v zákone o dani z príjmov definované, že v prípade využitia hybridných nesúladov, bude nutné dodaniť uvedený rozdiel priamo na Slovensku. Hybridný nesúlad je nevyhnutné zdaniť v tom roku, kedy takýto nesúlad vznikne.

 

 

m+i

Kanceláriam+i účtovná a poradenská s.r.o.Adresa:

E-mail:
Telefón:
Jarmočná 1
064 01, Stará Ľubovňa
jaseckova@uctovnictvosl.sk
+421 944 274 247